مصوبات جلسه ۲۵۷ – ۹۹/۰۳/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۱۲۱۸/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تقاضای پیمانکار مجموعه شهربازی شادی، جهت عدم اخذ اجاره بهاء تا زمان بازگشایی ( براساس ابلاغ ستاد ملی کرونا ) و نیز افزوده شدن مدت فوق به مدت قرارداد شهربازی مذکور و شهربازی جدیدالاحداث در ضلع شمال غرب پارک دانشجو، موضوع بررسی و با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۲۵۷/ ۹۹ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی میزان ۶۳/ ۰ مترمربع معبر متروکه جنب پلاک ثبتی شماره ۳۰/ ۱۲/ ۸۰ ( واقع در خیابان طوس ) که شهرداری قصد دارد آن را به مالک پلاک مذکور واگذار نماید، موضوع بررسی و با مبلغ کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۳۲۷/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۲۲۷۵ ملکی شهرداری به مساحت ۱۶/ ۳۴ مترمربع که شهرداری قصد دارد آن را به مالک پلاک مجاور واگذار نماید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست با مبلغ    ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۱۲۵۳/ ۹۹ مورخ ۱۱/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت برگزاری مجدد مناقصه احداث پارک کودک و نوجوان( گودال شهرک انقلاب ) با برآورد هزینه حدود ۷۰ میلیارد ریال ما به ازای تملک زمین های تجاری اطراف پروژه برابر قیمت کارشناسی پیوست، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق مطابق مفاد نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۲۵۶/ ۹۹ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی ۶۵/ ۸ که دارای ۴۲/ ۸۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۷/ ۱/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۶- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۳۸۹/ ۹۹ مورخ ۱۹/ ۳/ ۹۹ در مورد اجاره بهاء پارک ملت، موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۷- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۱۴۱۳/ ۹۹ مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۴/ ۳/ ۲۲۸۴ که دارای ۹۸/ ۷۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات