گزارش رفتارنگاری سالیانه سد یامچی تکمیل شد

رئیس اداره بهره برداری سد یامچی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: از وظایف عمده مسئولین سدها بهره برداری صحیح به همراه کنترل پایداری مستمر می باشد، رفتار سنجی و رفتار نگاری ابزار قدرتمندی برای فهم رفتار سدها بوده و روشی برای اطمینان از رفتار مناسب سدهای خاکی در شرایط مختلف دوران ساخت، آبگیری و بهره برداری بوده و می توان برای جامعه پائین دست اطمینان خاطر از سلامت سد را ایجاد نمود.

مهندس هادی حبیب زاده افزود: سد یامچی از همان مراحل اولیه ساخت تا سالهای اولیه بهره برداری، کنترل ایمنی و پایداری سد و تهیه گزارشهای رفتارنگاری توسط مشاور طراح و مشاورهای متخصص کنترل و پایداری انجام شده و از سال 92 گزارشهای رفتارنگاری توسط عوامل بهره برداری سد در فرمت راهنمای تهیه و تدوین گزارش رفتارنگاری سدهای خاکی شرکت مدیریت منابع آب ایران تهیه و ارائه می گردد.

وی تصریح کرد: امسال نیز با تلاش مضاعف پرسنل سد و بازدید های ادواری بر اساس دستوالعمل بهره برداری و قرائت های ابزارهای منصوبه با رعایت تواتر قرائت، زودتر از موعد مقرر (شهریور ماه)گزارش رفتارنگاری سال 98 تکمیل گردید و ضمن اخذ مصوبه کمیته پایداری و ایمنی سدهای شرکت به دفتر پایداری و ایمنی سدهای شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال خواهد گردید .

مهندس حبیب زاده در خصوص سیستم ابزارگذاری سد یامچی و اهداف طراحی آن تصریح کرد: در سد یامچی 195 ابزار سالم در 10 نوع مختلف طراحی و در ۶ مقطع عرضی نصب شده که هدف از نصب آنها در چنین موقعیتی، کنترل رفتار پی و بدنه و سازه‏های جانبی سد می‏باشد که هدف از رفتارسنجی و قرائت هر ابزار از طریق ابزار قرائتگر، جمع بندی داده ها و مقایسه رفتار سد در طول سال با منحنی تراز افزایی مخزن، پایش روند تغییر شکلها، جابجایی ها و نشست های انجام یافته در سد بوده و می توان در صورت وجود مورد مشکوک، از خرابی های محتمل سد پیشگیری کرد .

رئیس اداره بهره برداری سد یامچی ارزیابی پتانسیل ترک‌خوردگی، بررسی پدیده قوس زنی و به تبع آن شکست هیدرولیکی، کنترل عملکرد پردة آب بند سد، جابجایی ها و تغییرشکلهای محتمل در زمین لرزهای به وقوع پیوسته، حرکت های مسطحاتی و ارتفاعی معنی دار در گزارشات میکروژئودزی را از جمله موارد مهم مورد ارزیابی عنوان کرد که نیاز است با حساسیت بیشتری درگزارش رفتارنگاری بدان پرداخت شود.

وی اظهار داشت: پس از تکمیل گزارشات رفتارنگاری سد یامچی، در تهیه گزارشات رفتارنگاری سد سبلان نیز با اداره بهره برداری آن سد مشارکت گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات