تاریخ 21الی 24مهر ماه سال آتی در محل نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ 21الی 24مهر ماه سال آتی در محل نمایشگاه بین المللی تهران


لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

  منبع خبر

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات