رای هئیت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی 
عدم نیاز به گواهی ماده ۱۸۶ برای صدور ضمانتنامه های بانکی

رای هئیت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی عدم نیاز به گواهی ماده ۱۸۶ برای صدور ضمانتنامه های بانکی


رای هئیت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات