سیزدهمین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ستصا

منبع خبر

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات