آگهی مناقصه عمومی « تأمین نیروی خدماتی »

آگهی مناقصه عمومی « تأمین نیروی خدماتی »

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی « تأمين نيروی خدماتی » شهرداری قروه

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتي مورد نياز خود در سال 1399  را از طریق شرکت های خدماتی ذیصلاح تامین نماید ، لذا از کلیه شرکتهای واجدالشرایط و مورد تائید اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 15/04/1399 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/04/1399 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 30/04/1399 می باشد .

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 31/04/1399 می باشد .

ملاک تعیین برنده مناقصه مناسب ترین قیمت پیشنهادی است.

هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شایان ذکر است امورات مربوطه با سود مدیریتی مقطوع واگذارخواهد شد  و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087 و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

    منبع خبر

    شهرداری قروه

    شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

      نظرات