فراخوان مناقصه عمومی« پروژه تعریض ،بهسازی و آماده سازی بخشی از  بلوار غدیر خم»

فراخوان مناقصه عمومی« پروژه تعریض ،بهسازی و آماده سازی بخشی از بلوار غدیر خم»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )

آگهی مناقصه عمومی « پروژه تعریض ،بهسازی و آماده سازی بخشی از  بلوار غدیر خم » شهرداری قروه

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای پروژه تعریض ، بهسازی و آماده سازی بخشی از بلوار غدیرخم در  سال 1399  را به شرکت های عمرانی ذیصلاح (دارای تاییدیه صلاحیت از سامانه ساجات ) واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهای واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 15/04/1399 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/04/1399 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 30/04/1399 می باشد .

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 31/04/1399 می باشد .

هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087 و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

    منبع خبر

    شهرداری قروه

    شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

      نظرات