ادارات دولتی باید 20 درصد برق تولید کنند / بی تفاوتی ادارات دولتی برای نصب نیروگاههای خورشیدی در استان / کاهش مصرف برق با نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات دولتی

ادارات دولتی باید 20 درصد برق تولید کنند / بی تفاوتی ادارات دولتی برای نصب نیروگاههای خورشیدی در استان / کاهش مصرف برق با نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات دولتی

» مدیر واحد مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح مصوبه شورای هیات وزیران مبنی بر تامین برق 20 درصد دستگاههای اجرایی با احداث نیروگاههای خورشیدی، اظهارداشت: تمام ادارات دولتی در این استان باید نسبت به تامین برق 20 درصد مورد نیاز خود اقدام نموده اما متاسفانه این اتفاق تاکنون بخوبی رخ نداده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، " پیمان پورمعرفت " در نشست توجیحی نصب نیروگاههای خورشیدی با برخی از کارشناسان دستگاههای اجرایی در یاسوج، اظهارداشت: براساس مصوبه شهریورماه 1395 هیات دولت و ماده 50 قانون برنامه توسعه ششم، وزارتخانــه‌هــا، موسسـات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و سایر نهادها می بایست فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده  طــی 2 ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر تامیـن کنند.

وی با اظهار تاسف از اینکه ادارات، موسسات و شرکت های دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شهرداری ها در استان کهگیلویه و بویراحمد مصوبه مهم و حیاتی تامین برق ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود از انرژی‌های تجدیدپذیر را با وجود تمامی پیگیری ها حضوری و مکتوب اجرایی نمی کنند، اظهارداشت: در این استان بیش از 500 دستگاه اداری، موسسات غیردولتی، شهرداری و بانک ها وجود دارد که متاسفانه تنها هشت دستگاه اداری با ظرفیت نیروگاهی 150 کیلوولت اقدام به نصب نیروگاههای خورشیدی کرده اند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر نگرانی خود از روند کنونی در اجرای این مصوبه هیات وزیران، خاطرنشان کرد: بدلیل کاهش بارندگی ها، کاهش چشمگیر تولید برق از نیروگاههای آبی و افزایش سرسام آور مصرف برق در این استان، مدیران ارشد اداری باید نسبت به نصب نیروگاههای خورشیدی خود اقدام شایسته ای کنند.

پورمعرفت افزود: شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب ، سازمان برنامه و بوجه، اداره کل اقتصاد و دارایی ، پارک علم و فناوری ، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت شهرک های صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد تنها هشت دستگاه اداری هستند که نسبت به اجرایی نمودن مصوبه هیات وزیران و ماده 50 قانون برنامه توسعه ششم اقدام کرده اند.

وی میزان تولید برق نیروگاههای خورشیدی نصب شده ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد را 270 مگاوات ساعت عنوان کرد.

*** بی تفاوتی ادارات دولتی، موسسات غیردولتی، بانک ها و شهرداری ها در استان نسبت به نصب نیروگاههای خورشیدی

این مسوول شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود تمام نامه نگاری های اداری صورت گرفته از سوی دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان، متاسفانه اغلب ادارات دولتی در این استان نسبت به نصب نیروگاههای خورشیدی و تامین 20 درصد برق خود بی تفاوتی می کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، تامین برق پایدار، کاهش چشمگیر هزینه های پرداختی مصرف برق، صرفه جویی در مصرف و تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی را از مهمترین مزایای نصب نیروگاههای خورشیدی در ادارات دولتی ، موسسات غیردولتی ، بانک ها، شهرداری ها و سایر نهادها ذکر کرد.

پورمعرفت در این نشست از مسوولان و مدیران ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد خواست نسبت به نصب نیروگاههای خورشیدی در ساختمان های اداری خود اقدام و شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در این ارتباط آمادگی هرگونه همکاری را دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، بر اساس این مصوبه ، «تصویـب نامـه هیـئت وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵ با اســتناد به اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران مقــرر گردید وزارتخانــه‌هــا، موسسـات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر تامیـن نماینـد.»

ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به‌حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد

  شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد

  شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد یک شرکت در شهر یاسوج می باشد

   نظرات