آگهی مناقصـــه و مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آگهی مناقصـــه و مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


۱) محل دریافت اسناد مناقصه: تبریز -  بلوار پنجم مرداد- ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز - واحدامور قراردادها

۲) میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر:  واریز مبلغ ۳۸۸، ۶۶۰، ۶۰۶ ریال بصورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه فروش و شارژ به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه

۳) مهلت ارائه اسناد:  ازتاریخ نشر آگهی لغایت ۳۰/۱۳ روز دوشنبه مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۹

۴)  زمان ومکان برگزاری مناقصه:  روز سه شنبه مورخه ۰۷/۰۵/۱۳۹۹  ساعت  ۱۴  بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه

۵)  ده درصدکل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی زمان عقدقرارداد اخذ خواهدشد.

۶) با عنایت به اینکه انتخاب پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی و پیمانکار فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به هم ارتباط دارند و هریک لازم و ملزوم یکدیگر هستنددر صورتی پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت انتخاب خواهد شد که در مناقصه فروش و شارژکارت بلیت نیز برنده باشد.

۷) برنده مناقصه مکلف است از نظر مالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما ننماید.

۸) برنده مناقصه مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.

۹) موضوع قرارداد بصورت حجمی واگذار میگردد.

۱۰) بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مناقصه و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده وشرکت واحد باتصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست وهزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرایط مناقصه دراسناد مناقصه موجود می باشد.

شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.ir مراجعه نمایند.

"آگهی مزایده"

(امورات کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مصوبه شماره ۲۶۷۱ مورخه ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ هیئت مدیره  محترم شرکت درنظر دارد امورات مربوط به کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو خود را بصورت حجمی  با قیمت  پایه بصورت ماهانه به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت خالص بمدت یکسال شمسی به شرکتهای واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای صلاحیت می توانند برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشاراین آگهی تا ۳۰/ ۱۳ روز  دوشنبه مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۹ به نشانی تبریز -  بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل  نمایند.

۱) محل دریافت اسناد مزایده: تبریز -  بلوار پنجم مرداد- ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز-  واحد امور قراردادها

۲) میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر:  واریز مبلغ ۱،۳۵۴،۳۰۰،۰۰۰ ریال بصورت  نقدی به عنوان سپرده شرکت در مزایده کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه

۳) مهلت ارائه اسناد:  ازتاریخ نشر آگهی لغایت ۳۰/۱۳ روز دوشنبه مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۹

۴)  زمان ومکان برگزاری مزایده:  روز سه شنبه مورخه ۰۷/۰۵/۱۳۹۹  ساعت   ۱۴  بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه

۵)  ده  درصد کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی زمان عقد قرارداد اخذ خواهدشد.

۶) با عنایت به اینکه انتخاب پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی و پیمانکار فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به هم ارتباط دارند و هریک لازم و ملزوم یکدیگر هستنددر صورتی پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت انتخاب خواهد شد که در مناقصه فروش و شارژکارت بلیت نیز برنده باشد.

۷) برنده مزایده مکلف است از نظرمالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری شده را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما  ننماید.

۸) برنده مزایده مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.

۹) موضوع قرارداد بصورت حجمی واگذار میگردد.

۱۰) بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده وشرکت واحد باتصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست وهزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمناً مشروح شرایط مزایده دراسناد مزایده موجود می باشد.

شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.ir مراجعه نمایند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات