آگهی مناقصه عمومی « خرید مصالح سنگی»

آگهی مناقصه عمومی « خرید مصالح سنگی»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی « خرید مصالح سنگی» شهرداری قروه

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید مصالح سنگی مورد نياز خود به میزان 18 هزار تن      (هیجده هزار تن) برای فصل عمرانی جدید در سال 1399  از تولیدکنندگان واجد شرایط اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان مصالح سنگی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 02/05/1399 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 08/05/1399 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 18/05/1399 می باشد .

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 19/05/1399 می باشد .

ملاک تعیین برنده مناقصه مناسب ترین قیمت پیشنهادی است.

هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087

و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

"روابط عمومی شهرداری قروه"

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

    منبع خبر

    شهرداری قروه

    شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

      نظرات