مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و دینی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با صدور ابلاغی مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و دینی شرکت آب منطقه ای اردبیل را منصوب کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی در این ابلاغ اباصلت ابرهیمی را به عنوان مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و دینی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب کرد.

در ابلاغی که به همین منظور از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل صادر گردیده، آمده است:«نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی به عنوان مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و دینی شرکت منصوب می شوید. انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت ها و ماموریت های سازمانی محوله در زمینه اجرای امور فرهنگی، دینی و استقرار نظام نامه امور فرهنگی، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، تحت مدیریت اینجانب تلاش و اقدام موثر نمایید»

مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین در ابلاغی دیگر اباصلت ابراهیمی را بعنوان مدیر پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منصوب کرد.

در متن این ابلاغ نیز آمده است:« نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی به عنوان مدیر پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منصوب می شوید. انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت ها و ماموریت های سازمانی محوله، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، تحت مدیریت روابط عمومی و مجری طرح فوق تلاش و اقدام موثر نمایید»

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات