کاهش ذخیره آبخوان های عمیق استان در پایان تیر ماه1399 / لزوم مدیریت...

سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هر چند در پایان تیر ماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره اماری موجود ، حدود 10 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد ، اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 33 میلیون متر مکعب کاهش دارد و تراز آب زیرزمینی تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و نود سانتیمتر ،کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس فرازجو افزود : شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی ، برداشت منابع آب زیرزمینی ، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته ، حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره های آب زیرزمینی نیست . لذا با توجه به محدودیت منابع آب ، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی ، بسیار مهم و ضروری است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات