سالانه به طور متوسط 5 سانتی متر از دشت های استان نشست می کند

مدیر عامل شرکت آّب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه بارش‌های خوب در دو سال متوالی نشانه ترسالی نیست، گفت: به طور متوسط نشست 5 سانتی متری زمین در دشت های استان به صورت سالانه بسیار جدی است؛ بنابراین ارتباط دو سویه دولت با مردم تا حد زیادی به رفع این بحران کمک می کند، دشمن تلاش می کند تا در چند سال آینده مسئله آب را به بحران سیاسی امنیتی تبدیل می کند، اما با هوشیاری و برنامه ریزی مدون مانع از این کار می شویم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی اظهارکرد: امروزه هیج فعالیتی بدون مدیریت افکار عمومی شدنی نیست، حتی ساده ترین کارها در جوامع بدون مدیریت افکار عمومی اجرایی نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای خراسان رضوی در ﺣﻮزه ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻟﮕﻮیی ﻣﻮﻓﻖ است، افزود: ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت در حوزه آب با حضور کشاورزان، مردم و مسئولان تبدیل کردن تهدیدها به فرصت ها یکی از ارکان مدیریت مشارکتی است.

علایی با بیان اینکه حوزه آب و برق به دلیل دارا بودن سهم پررنگی در زندگی مردم، بسیار حائز اهمیت است، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا است و ما جزو کشورهای مصرف گرا در حوزه مصرف انرژی هستیم. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺪون و ﺷﻔﺎف ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و در وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎ آن ها ﻣﺸﻮرت و ارتباط بیشتری برقرار کنیم.

وی با اشاره به اینکه فقر فرهنگی یکی از عوامل مصرف زیاد انرژی است، اظهارکرد: ارتباط مدیریت ها با مردم در کاهش مصرف انرژی بسیار تاثیرگذار است و آگاهی بخشیدن به مردم در مصرف بهینه در سه حوزه برق، آبفا و آب یکی از مهمترین فعالیت های خبرنگاران است.

علایی با بیان اینکه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل آﺑﯽ ۹۹ - ۹۸ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺮ ﺑﺎرش ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل در ۵۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ۱۵ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه اﺳت، گفت: سال گذشته  و امسال سال آبی خوبی داشتیم، اما در همین دو سال در غرب مشهد با تمام بارندگی ها 60 سانتی متر افت سطح آب و به طور متوسط 5 سانتی متر نشست سطح زمین داشتیم.

وی افزود: تصور عموم مردم این است که با توجه به بارندگی‌های خوب مشکل تامین آب در مشهد و استان خراسان رضوی حل شده است در حالی که ۸۰ درصد منابع تامین آب استان از طریق منابع زیرزمینی تامین می‌شود و بارندگی‌های یک و دو ساله چیزی از بحران  سفره‌های آب زیرزمینی مشهد کم نکرده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: ما در سرزمین خشک و کم آبی واقع شده‌ایم و بارش‌های خوب در دو سال متوالی نشانه ترسالی نیست، بلکه از تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین حکایت دارد؛ بنابراین باید خود را برای روزهای سخت آماده کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت و مردم باید به صورت جدی و با مدیریت افکار عمومی در حوزه مصرف از بحران آب جلوگیری کنند، گفت: به کمک خبرنگاران باید دید مردم نسبت به شیوه زندگی غلطی که دارند تغییر کند تا از بحران آب جلوگیری کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات