اعتبار پروانه اشتغال تا پایان مهرماه تمدید شد.

اعتبار پروانه اشتغال تا پایان مهرماه تمدید شد.

اعتبار پروانه اشتغال تا پایان مهرماه تمدید شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات