کاهش هشت درصدی میانگین بارندگی استان نسبت به سال گذشته

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی گفت: از آغاز سال آبی تا پایان مرداد ماه 1399 میانگین بارندگی استان 280.4 میلی‌متر بوده که نسبت به سال قبل هشت درصد کاهش و نسبت به میانگین درازمدت 39 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، محمود ارجمند شریف درخصوص آخرین وضعیت بارش، خشک‌سالی و رواناب‌استان، اظهار کرد: تحلیل بارش، خشک‌سالی و جریان‌های سطحی استان از آغاز سال آبی(مهر ماه 1398) تا پایان مرداد ماه 1399 توسط ایستگاه‌های باران‌سنجی و هیدرومتری مبنا انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه حداکثر بارندگی تجمعی مربوط به شهرستان طرقبه- شاندیز با مقدار 372 میلی‌متر و حداقل آن در شهرستان بجستان با مقدار 229 میلی‌متر بوده است، افزود: مشهد نیز با مقدار بارش 289 میلی‌متر در رتبه چهاردهم قرار دارد؛ همچنین میانگین بارش استان در مرداد ماه 1.4 میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته و میانگین دراز مدت افزایش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب‌ منطقه‌ای‌ خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه براساس تحلیل‌های خشک‌سالی با پهنه‌بندی SPI برای بارش تجمعی بیشتر سطح استان در وضعیت ترسالی متوسط قرار دارد، افزود: تحلیل حجم رواناب ایستگاه‌های هیدرومتری استان نیز نشان داد که به جز ایستگاه‌های کرتیان، کارده و صبی 16 ایستگاه مبنای دیگر نسبت به میانگین دراز مدت افزایش رواناب داشتند.

ارجمند شریف بیان کرد: برای تحلیل گزارش های داده‌های بارش 35 ایستگاه مبنا مربوط به شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی و 13 ایستگاه سینوپتیک مربوط به اداره هواشناسی و همچنین 19 ایستگاه هیدرومتری مبنا به کار گرفته شده است.

بیشترین و کمترین بارندگی تجمعی در ایستگاه‌های زشک و یونسی

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: حداکثر و حداقل بارندگی تجمعی ثبت شده در سال آبی جاری به ترتیب در ایستگاه زشک به میزان 452 میلی‌متر و در ایستگاه یونسی به میزان 168.5 میلی‌متر بوده است.

وی درخصوص وضعیت خشک‌سالی، عنوان کرد: نمایه SPI براساس احتمال بارش برای هر بازه زمانی است. این نمایه برای کمی کردن کمبود بارش در بازه‌های زمانی چندگانه طراحی شده و اثرات خشک‌سالی را بر منابع آب قابل دسترس در این بازه‌ها نشان می‌دهد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات