بیعت دوباره کارکنان نیروگاه رامین اهواز با شهداء دفاع مقدس

بیعت دوباره کارکنان نیروگاه رامین اهواز با شهداء دفاع مقدس

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات