همزمان با روز بزرگداشت مولانا ؛ بازنشر مقاله پیوند اندیشة عرفانی مولانا با محیط زیست

همزمان با روز بزرگداشت مولانا ؛ بازنشر مقاله پیوند اندیشة عرفانی مولانا با محیط زیست

همزمان با روز بزرگداشت مولانا ؛ بازنشر مقاله پیوند اندیشة عرفانی مولانا با محیط زیست

همزمان با روز بزرگداشت مولانا ؛ مقاله پیوند اندیشة عرفانی مولانا با محیط زیست در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بازنشر شد.

به گزارش«پارما» این مقاله توسط مهدی حسن زاده و سید حمیدرضا رئوف به صورت مشترک تحقیق و تالیف شده است.

در چکیده این مقاله آمده است: چالش های ‌زیست محیطی ‌ازجمله ‌مباحث ‌مهم ‌در ‌چند ‌دهه ‌اخیر ‌است ‌و‌ حوزهه ای‌گوناگون‌علمی کوشیده اند ‌راهکارهایی‌را‌جهت‌برون رفت‌از‌آنها ‌ارائه‌ نمایند.

‌با ‌بررسی ‌دقیق متوجه ‌می شویم ‌که ‌در ‌اندیشه ‌عرفانی ‌مولانا ‌ظرفیت ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌مؤلفه هایی‌وجود‌دارد‌که‌می توانند‌نگرش غلط‌انسانها‌را‌در‌تعامل‌با‌محیط زیست‌ اصلاح و ‌یا‌حداقل‌تعدیل‌نماید.

‌اعتقاد ‌مولانا به ‌خالقیت‌و ‌فاعلیت‌مطلق‌خداوند،‌ وحدت ‌وجود ‌و ‌تجلی ‌خداوند ‌در ‌عالم ‌به ‌انسان ‌می آموزاند ‌که ‌عالم ‌از ‌انسجام ‌و‌ یکپارچگی ‌خاصی ‌برخوردار ‌است و ‌احترام ‌به ‌موجودات ‌عالم ‌و ‌رعایت ‌حرمت‌‌‌‌‌ آنها،‌احترام‌به‌شئونات‌الهی‌است.‌همچنین‌به خاطر‌سریان‌عشق‌الهی‌در‌کل‌عالم،‌ سیر‌موجودات‌به سوی‌کمال و‌خالقشان‌است ‌و‌تخریب ‌و‌آزار‌انسان،‌مانع‌از این‌سیر‌ خواهد‌بود.‌

درنهایت،‌توجه‌مولانا ‌به‌موضوعاتی‌همچون جاندار‌بودن‌عالم،‌تغییر‌و‌ تحول‌دائمی‌موجودات‌و‌تکلّم‌آنها،‌غرور‌انسان‌و‌تسلط‌منفعت طلبانه اش‌را‌بر‌دیگر‌ موجودات‌تعدیل‌خواهد‌کرد .‌

همچنین کتاب «رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» با همکاری انجمن عرفان اسلامی ـ ایران به ق م.سیدحمیدرضا رئوف؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در شهرویرو سال 97 منتشر شد.

این کتاب با محور قرار دادن مباحث زیست‌محیطی و لزوم تغییر رویکرد انسان به طبیعت از طریق تغییر در نظام باورها (رویکرد عرفانی به عالم)تالیف شده است.

«رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» که به همت انجمن عرفان اسلامی ـ ایران به چاپ رسیده با هدف اصلاح رفتارهای زیست محیطی از طریق تصحیحی خطاهای شناختی انسان نسبت به طبیعت، توجه به میراث عرفانی برای بهبود نگرش به محیط زیست و تقویت سرمایه‌های فرهنگی ملی نگارش یافته است.

علاقمندان برای دریافت مقاله پیوند اندیشة عرفانی مولانا با محیط زیست به نخستین مقاله در  بخش محیط زیست اجتماعی مقاله های زیست محیطی در پیوند زیر مراجعه کنند:

https://b2n.ir/676142
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات