آزمون شفاهی متقاضیان کنترل محاسبات فنی و نقشه ها برگزار شد.

آزمون شفاهی متقاضیان کنترل محاسبات فنی و نقشه ها برگزار شد.

آزمون شفاهی متقاضیان کنترل محاسبات فنی و نقشه ها برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات