پياده سازي سامانه رويت پذيري و كنترل از راه دور شبكه

پياده سازي سامانه رويت پذيري و كنترل از راه دور شبكه

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران؛ مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت در اين باره گفت: در ابتدا هشت نقطه به صورت آزمايشي شامل كليد هوايي، مولد پراكنده، پست زميني و اتوريكلوزر در قالب بسترهاي مخابراتي متنوع( راديويي، مخابرات سلولي و فيبر نوري) مجهز به اتوماسيون شدند تا با اجراي پروژه هاي متنوع از اتوماسيون در شبكه توزيع با محصولاتي كه در داخل كشور طراحي و ساخته شده است امكان سنجي ارتقاي سيستم اتوماسيون نسبت به روش متداول به صورت فني و اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي افزود: در ادامه برنامه ي توسعه ي سامانه رويت پذيري و كنترل از راه دور شبكه (اسكادا) ،اين شركت در نظر دارد ضمن افزايش تعداد نقاط اتوماسيون مطابق نتايج مطالعات انتخاب بهينه نقاط اتوماسيون به طور همزمان هوشمند سازي حفاظت در سطح فيدرهاي فشار متوسط را آغاز كند و در اين راستا دو دستگاه سكسيونر گازي هوايي كلاس E3 نيز سفارش داده و ساخته شده است كه هدف از اجراي آن پياده سازي روش جديد تعيين محدوده رخداد خطاي فيدر فشار متوسط با مزيت فني و اقتصادي بيشتر نسبت به روش متداول مبتني بر نشانگر خطا است و مقدمه اي براي پياده سازي FLISR (ايزوله سازي محل خطا و بازيابي سرويس)است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات