رئیس کارگروه تخصصی تعرفه و رئیس کارگروه امنیت اطلاعات شرکت منصوب...

با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رئیس و اعضای کارگروه تخصصی تعرفه و همچنین رئیس و اعضای کارگروه امنیت اطلاعات شرکت منصوب شدند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس کریم قرایی» معاون برنامه ریزی شرکت را با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی تعرفه و «مهندس رزاق علیپور» رئیس گروه فناوری اطلاعات شرکت را به عنوان رئیس کارگروه امنیت اطلاعات منصوب کرد.

در متن ابلاغ رئیس کارگروه تخصصی تعرفه که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس کریم قرایی آمده است : «نظر به اهمیت نظام تعرفه و انجام وظایف شرکت آب منطقه ای در زمینه تهیه و تدوین تعرفه هـای مناسـب آب در راسـتای اعتلای مدیریت مالی و اقتصادی شرکت و مدیریت تقاضا و تخصیص و حفاظت کمی و کیفی و استفاده کارآمـد و بهینـه از منـابع و تاسیسات آبی، کارگروه تخصصی تعرفه شرکت با ترکیب اعضای جدید تشکیل می شود و جنابعالی به موجب ایـن ابـلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس این کارگروه منصوب می شوید. امید است با تکیه بر الطاف الهی و با همکـاری سـایر اعضـای کارگروه در انجام وظایف محوله برابر قانون و مقررات موفق و موید باشید . »

همچنین در متن ابلاغ رئیس کارگروه امنیت اطلاعات که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس رزاق علیپور آمده است : «در راستای استقرار سیستم امنیت اطلاعات و تدوین فرایندهای کاری و مستندات آنها، با هدف تبیـین و تهیه سـند خـط مشـی امنیت شرکت و راهبری و نهادینه سازی استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و پایش مداوم آن، بـه موجـب ایـن ابـلاغ بـا حفـظ پست سازمانی به عنوان رئیس کارگروه امنیت اطلاعات شرکت تعیین می شوید تا با همکاری و هماهنگی سایر اعضـاء، جهت تحقق اهداف عالی شرکت نسبت به انجام وظایف محوله به نحو مطلوب کوشا باشید.»

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات