برگزاری هفتمین جلسه دوشنبه‌های اسکان با رویکرد بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

برگزاری هفتمین جلسه دوشنبه‌های اسکان با رویکرد بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

، محمد مهدی مظاهری، دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران در جمع بندی شش جلسه قبلی دوشنبه‌های اسکان بشر در ایران اظهار داشت: برگزاری چنین نشست‌های علمی – پژوهشی، برنامه‌ای هدفمند در این هم اندیشی‌ها و رویکردها خواهد بود که در آن الگوهای بومی وکارآمد در برخی موضوعات متنوع این جلسات مورد تاکید قرار دارد. همچنین شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با اسکان بشر و مسئله یابی برای بهبود الگوهای طراحی شده در کمیته ملی و اسکان بشر است، از دیگر این موارد به شمار می‌آید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات