مفهوم و جایگاه فضای شهری در شهرها و فرهنگ ایرانی

مفهوم و جایگاه فضای شهری در شهرها و فرهنگ ایرانی

http://www.bananews.ir/بنانیوز- در تبیین ویژگیهای آثار یک تمدن یا جامعه توجه به معیارهای برآمده از جهان بینی و فرهنگ آن تمدن یا جامعه یکی از موضوعات لازم الرعایه و در عین حال مغفول است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این غفلت سبب می شود که تحولات و برنامه ریزی ها و طراحی هایی که برای این آثار انجام می شوند نیز بدون توجه به معیارهای بومی و با معیارهای بیگانه انجام شود، درنتیجه حاصل کار آثاری بیگانه خواهد بود.

دراین میان تمدن ایرانی طی دوران طولانی و پرفراز ونشیب خود فعالیت های جمعی متنوعی را در فضاهایی تجربه کرده است که یکی از اصلی ترین آن ها فضاهایی بودند که در متن شهرها قرار داشته و برای مردم شناخته شده بودند.

هدف از ارایه مقاله مفهوم و جایگاه فضای شهری در شهرها و فرهنگ ایرانی که در سومین همایش ملی عمران شهری ارائه شده است، مطالعه و شناخت روند شکل گیری و تغییرات این فضاها به عنوان بارزه های هویتی فضاهای شهرهای ایرانی می باشد.

روش اصلی تحقیق این مقاله توصیفی - تاریخی و تحلیل کتابخانه ای است که با رجوع به اسناد و مدارک مورد بازبینی قرارگرفته است.

مهمترین نتیجه حاصل را می توان در فقدان مبانی نظری شناسایی و تعریف فضاهای شهری یارانی خلاصه کرد که ضمن ارج نهادن برمطالعات انجام شده برای رفع مشکل زمینه های تحقیقی زیر قابل طرح هستند:

شناسایی بازه های معنوی ، کالبدی و اصول شکل دهنده فضاهای شهری ایرانی با بهره گیری از متون و مستندات و شواهد تاریخی موجود درجهت تدوین اصول شکل دهنده فضاهای شهری ایران.

نویسندگان: [ علیرضا تقی زاده ] - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
[ مصطفی اسکندری] - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

    نظرات