شهرداری در ساخت و سازهای غیرمجاز مکلف به جمع‌آوری مصالح نیست

شهرداری در ساخت و سازهای غیرمجاز مکلف به جمع‌آوری مصالح نیست

http://www.bananews.ir/هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی که بر اساس آن شهرداری مشهد مکلف به جمع‌آوری مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار جهت برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز شده است را ابطال کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، متن رای شماره ‌۴۶٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « اولا با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تامین استان به شرح مقرر در ماده پنج قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ‌٨ /‌۶/ ‌۶٢ است، ثانیا به موجب ماده ‌١٠٠ قانون شهرداری مصوب ‌١١ /‌۴/ ‌١٣٣۴، شهرداری می‌تواند از آن عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض، شورای تامین استان، شهرداری‌ را موظف کرده است قبل از احداث اعیانی غیرمجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع‌آوری کند و چنین وظیفه‌ای برای شهرداری در ماده ‌١٠٠ قانون شهرداری پیش‌بینی نشده است و صرفا پس از شروع احداث بنای غیرمجاز می‌تواند مطابق ماده قانونی یاد شده و تبصره‌های ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد.

بنابراین بند ‌۵ مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

 

 

    نظرات