ساخت بزرگراه جدید در شمال غرب شیراز

منبع خبر

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

    نظرات