اهمیت کریدور KTI برای اتصال مستقیم ایران به چین و روسیه/ با کشورهای عضو اکو چسبندگی تجاری نداریم

اهمیت کریدور KTI برای اتصال مستقیم ایران به چین و روسیه/ با کشورهای عضو اکو چسبندگی تجاری نداریم

مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌ها در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: علت اینکه از نظر ترانزیتی و حمل و نقل بین کشورهای عضو اکو همگرایی ایجاد نشده، ریشه آن به میزان چسبندگی تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو بر می‌گردد که چسبندگی محکمی بین کشورهای عضو به ویژه کشورهای آسیای مرکزی ایجاد نشده و تجارت بزرگی بین آنها وجود ندارد بنابراین طبیعی است که حمل و نقل و ترانزیت بین آنها شکل نگیرد. مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌ها در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دو مسیر ریلی بین سه کشور مذکور گفت: یک مسیر از سرخس به سمت ترکمنستان و از این کشور به قزاقستان وصل می‌شود و مسیر دیگر از اینچه‌برون به بندر آکتائو قزاقستان می‌رسد که از همین مسیر از حاشیه خزر به طور مستقیم به ترکمنستان متصل می‌شویم. اما علت اینکه از نظر ترانزیتی و حمل و نقل بین کشورهای ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات