پیشنهاد کارگران ؛ ۵۰۰ هزار تومان حداقل دستمزد سال آینده

پیشنهاد کارگران ؛ ۵۰۰ هزار تومان حداقل دستمزد سال آینده

در اولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از ۳۰۳ هزار تومان به بیش از ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست و جلسه رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و همچنین بررسی پیشنهادات و اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت قیمتهای اقلام تاثیرگذار در حداقل مزد کارگران در استان تهران برگزار شد.

کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمتها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در ۵ سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمتهای اقلام مصرفی در هزینه های خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داد.

آغاز جمع آوری اطلاعات سبد خانوار

یک مقام مطلع درباره جزئیات این جلسه به خبرنگار مهر گفت: کمیته برای اولین نشست رسمی خود اقدام به تهیه و جمع آوری آمارهایی از وضعیت اقلام مصرفی و همچنین هزینه های تاثیرگذار در سبد خانوار کرد.

وی با تاکید بر بررسی افزایش هزینه ها در ۵ سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی و ارزیابی تاثیر آن در متوسط هزینه های خانوار کارگری، اظهار داشت: در سبد هزینه های خانوار اقلام مهمی مانند پوشاک، حبوبات، لبنیات، مسکن و هزینه های دیگر مانند حمل و نقل و درمان مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش ۳۰ درصدی هزینه کارگران

به گفته وی، طی ۵ سال گذشته به طور متوسط هزینه های خانوار کارگری سالیانه ۳۰ درصد افزایش یافته که این میزان درباره افزایش حداقل دستمزدها رعایت نشده است

همچنین بررسی شد که در ۵ سال گذشته به صورت متوسط سالیانه ۲۰ درصد به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده که این موضوع در مورد ارقام بالاتر از حداقل ها به مراتب کمتر است.

حداقل دستمزد به دنبال تورم

به گفته این مقام مطلع، نگرانی در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی وجود دارد که هرچقدر فاصله بین دریافتی و هزینه های خانوار کارگری بیشتر شود در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد و این موضوع خود به خود در میزان بهره وری و تولید آنها تاثیر منفی دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید همزمان با آزادسازی قیمتها، مسئله مربوط به کیفیت دستمزد کارگران و واقعی شدن آن را نیز در نظر بگیرد، افزود: واقعی دیدن نرخ تورم و افزایش قیمتها در سطح جامعه باید با واقع شدن دستمزدها نیز همراه باشد.

حداقل دستمزد ۵۰۰هزار تومانی پیشنهاد شد

همچنین در اولین نشست بحث و بررسی حداقل دستمزد سال آینده اعداد و ارقامی نیز به عنوان حداقل دستمزد سال آینده مطرح شد که به صورت کلی ارقام بیش از ۵۰۰ هزار تومان را شامل می شود.

در ۵ سال گذشته به صورت متوسط سالیانه ۲۰ تا ۴۰ درصد بر قیمتهای اقلام مصرفی در بازار افزوده شده باشد که این موضوع به صورت متوسط ۳۰ درصد در نشست کمیته مزد بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

    نظرات