مجموعه مقالات اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب توسط سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب توسط سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات اولین همایش ملی جریان و آلودگی آبدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب، ۱ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط موسسه آب دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۲۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۵۹ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعیین و مقایسه رابطه هدایت الکتریکی و مقدار کل جامدات محلول در رودخانه های زاینده رود و کارون
بررسی آلودگی فلزات سنگین درآب رودخانه زاینده رود استان چهارمحال و بختیاری
بررسی تغییرات زمانی پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه بهمنشیر
بررسی عوامل تاثیر گذار برضریب اختلاط آلودگی روی تلماسه
تاثیر پوشش گیاهی برنوسانات سرعت درجریان کندشونده
شبیه سازی بارش - رواناب روزانه رودخانه چلاو
تعیین ضریب نفوذپذیری نفت درمحیط خاکی آغشته به آب و بالعکس در آزمایشگاه
پایش کیفی رودخانه و تاثیر کنترل آلاینده های آن مطالعه موردی رودخانه کشکسرای مرندتبریز ایران


انتقال و انتشار مواد آلاینده دررودخانه با بستر ناهموار
ارزیابی تخمین پارامترهای هیدرولیکی جریان درمصب رودخانه ها با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی آماری
مدلسازی رفتار هیدرومتئولوژی حوزه ی آبخیز آق قلا
بررسی تاثیر طول آبشکن برآبشستگی کناره رودخانه با استفاده از مدل عددی و مقایسه با نتایج مدل آزمایشگاهی
مدلسازی عددی کلیفرم (Fecal Coliform درسیستمهای رودخانه ای مطالعه موردی رودخانه کارون
Evaluation of sensitivity analysis in river water quality modeling, Case study: Zarjoob River
ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی فشارروی سرریز دریچه دار به کمک نرم افزار Flow 3D
پیش بینی SAR با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: رودخانه چهل گزی
بررسی پخش عرضی درمنطقه گیاه خیز با سیلندرهای صلب مایل
ارزیابی روابط تجربی براورد ضریب پخش طولی دررودخانه ها
مدلسازی ریزش آلودگی نفتی درکانال سینوسی
مدلسازی کیفی رودخانه بابل رود توسط نرم افزار QUAL2K
تحلیل مقایسه ای کیفیت آب رودخانه کرج با تکنیک آماری تحلیل عاملی و مدل QUAL2K
مدلسازی کیفی رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K
پیش بینی سری زمانی پارامتر شوری رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
انتخاب شبکه عصبی مناسب جهت شبیه سازی و پیش بینی بارمعلق رودخانه
شیبه سازی بارمعلق رودخانه با استفاده از روش اسپیلاین رگرسیونی تطبیقی چندمتغیره MARS
مدل شبیه سازی روند تغییرات کیفی رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K
بررسی تغییرات غلظت عناصر مختلف و عوامل موثر بر آنها دررودخانه ها مطالعه موردی زرینه رود
Environmental Assessment of the Jajrood River and Surrounding Touristic Villages in Strategic Factors Analysis Approach (SWOT)
تعیین کلاسه کیفی آب رودخانه هراز با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی
تدوین شاخص کیفیت آب برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه گرگان رود
تدوین قواعدتخصیص آب با توجه به اهداف مربوط به کمیت و کیفیت آب : کاربرد ماشین های بردار پشتیبان
ارزیابی جریان زیست محیطی سفید رود در ایستگاه قزل اوزن
بومهای شناور و کاربرد های آن درجمع آوری آشغالهای شناور و آلودگی نفتی
برآورد دبی زیست محیطی رودخانه های پسیخان گیلان و تیره لرستان
بررسی تغییرات زمانی و مکانی آلودگی آب رودخانه قشلاق سنندج با استفادها ز شاخصهای WQI) (ICPCCS
ارزیابی کیفیت آب رودخانه گرگر براساس شاخصهای انتخابی کیفیت آب (PRATI NSFWQI
تحلیل کیفیت آب درحوضه آبریز رودخانه کرخه با تکنیک آماری تحلیل عاملی چندمتغیره
نواحی میانگیر روشی غیرسازه ای برای بهبود کیفیت روانابهای سطحی
ارزیابی نیاز آب زیست محیطی رودخانه ها با استفادهاز روش هیدرولوژیکی مطالعه موردی حوضه کارون درایستگاه اهواز
استفاده ا ز پایش زیستی برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه ها
پیش بینی جریان برگشتی روزانه در حوضه آبخشخور زهکش سلیمه طرح آزمایشی شبکه آبیاری و زهکشی دز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
راهکارهای مدیریتی حذف نیترات از آب
بررسی مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب دررودخانه های استان گیلان مطالعه موردی رودخانه پسیخان
بررسی و ارزیابی کمی و کیفی انواع ا ستاندارهای آلاینده های معدنی در محیطهای دریایی ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی
ارزیابی و بررسی آلودگی دررودخانه اروند
استفادها ز شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه در پیش بینی کیفیت آب مطالعه موردی پیش بینی اکسیژن محلول درمخزن سد لتیان
پیش بینی تغییرات کیفیت آب رودخانه شصت کلاته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
کالیبراسیون مدل عددی CE-QUAL-W2 مطالعه موردی مخزن سد پانزده خرداد
بررسی تاثیر ویژگی مصالح هسته برپایداری لایه آرمور درموج شکن های توده سنگی مطالعه موردی موج شکن بندرانزلی
شبیه سازی لایه بندی حرارتی درمخزن سد ایلام
مدلسازی پخش آلودگی حرارتی در محیط دریا ناشی از سیستمهای خنک کننده
بررسی تاثیر تغییر قطر لوله های ورودی برهیدرولیک جریان در داخل منهول
بررسی بروز لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی درمخزن سد بافت براساس روابط تجربی
مدلسازی توزیع مکانی سختی و قلیائیت کل درخلیج گرگان
پهنه بندی کیفی آب تالاب انزلی با استفاده از تحلیل مکانی داده های نقطه ای
مدلسازی پخش آلودگی دربدنه های آبی
بررسی کیفیت فاضلابهای تصفیه شده ناشی از برخی واحدهای صنعتی مستقر در اطراف تبریز
ارایه الگو اجرای کنوانسیون مارپل ۲و۵ آلودگی ناشی از کشتیها در ایران با استفاده از تجربیات جهانی
بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهر کرد با استفاده از روش های زمین آمار
کاهش میزان کدورت روانابهای شهری با استفاده از بتن متخلخل جاذب
ارزیابی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی فارسان - جونقان
بررسی شاخصهای کیفی و پهنه بندی آلودگی آبهای زیرزمینی مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود
ارزیابی تغییراتمکانی کیفیت اب زیرزمینی آبخوان دشت امام زاده جعفر گچساران با استفاده از شاخص کیفی GWQI
تعیین سرعت و محیط جریان آب زیرزمینی درتکیه گاه راست ساختگاه سد میرزای شیرازی به وسیله ردیابی رنگی
پایش کیفی منابع آب زیرزمینی شهر رامهرمز با تاکید برمصرف شرب
تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت دزفول - اندیمشک
بهینه سازی کمی - کیفی بهره برداری از چاه های نزدیک ساحل با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
کاربرد روش SINTACS برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ها مطالعه موردی دشت اوان خوزستان
بهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینی
ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی احتمالاتی درتخیمن کلاس کیفی آب زیرزمینی براساس شاخص WQI
ارزیابی کیفی آب چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان ارومیه براساس شاخص کیفی آب ومدل رگرسیون درسال ۱۳۹۰
کاربرد روشهای زمین آمار درتحلیل تغییراتمکانی برخی از ویژگیهای شیمیایی آبهای زیرزمینی دردشت زرین آباد - گل تپه استان زنجان
بررسی خصوصیات آبخوانهای چندلایه توسط آزمایش نمک سنجی
شبیه سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بجنورد باتاکید برتغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریاضی
بررسی تاثیر ساختار داده های حرارتی ورودی به شبکه عصبی مصنوعی در تخمین شرایط تراوش دربدنه سد
مدیریت سطح آب زیرزمینی درشرایط بحرانی
مدلسازی جریان سیال درمحیط سنگی ناپیوسته برای میدان نزدیک
تخمین سرعت نشت در کانال نیم دایره با لایه زهکش درعمق کم توسط روش تحلیلی و عددی
Modeling Strontium transport in soil column and groundwater contamination prediction
بررسی رفتار جریان و توزیع حرارت دربدنه سد شمیل
مدلسازی آلودگی آبخوان دشت خاش با استفاده از مدل دراستیک درمحیط gis
مکان یابی تصفیه خانه آب شرب به وسیله ی مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی
مدلسازی عددی جریان نشت و انتقال آلودگی در بستر خاکی شهر بیرجند
بهینه سازی کمی - کیفی بهره برداری از عدسی آب شیرین یک جزیره با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
تعیین منشا آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بسط یافته توسط تکنیکهاو عملگرهای پیشرفته
Groundwater Quality Assessment Using theWater Quality Index and GIS in Saveh-Nobaran Aquiefr, Iran
بررسی روند تغییرات مکانی زمانی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی با استفاده از gis مطالعه موردی شهرستان شیراز
تعیین غلظت BTEX درآبهای زیرزمینی شرق اصفهان به روش نمونه برداری غیرفعال
تاثیر زهاب اسیدی و رسوبگذاری ترکیبات فلزی تولید شده درمعادن برآبهای سطحی و زیرزمینی
بررسی اثراتکاربرد کمپوست مواد زائد شهری برنشت و جذب فلزات سنگین خاک
ارزیابی عملکرد کربن فعال در موانع واکنش دهنده نفوذپذیر جهت آلوده زدایی آب زیرزمینی آلوده به شیرابه
بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل
تاثیر شیرابه ناشی از دفن زباله جامد شهری شهرستان آمل برمنابع آبی اطراف آن
بررسی نتایج حاصل ازمدل تحلیلی مانچ در برآورد ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های آزاد
ارزیابی کارایی زیرروشهای کانوکس درعملیات روندیابی سیل دررودخانه دالکی
تعیین مناسب ترین روش زمین آمار درتهیه نقشه های کیفی EC ,TDS و Sar آبهای زیرزمینی دشت اسد آباد
مدلسازی عددی انتشار آلودگی در رودخانه ها به کمک محاسبات کسرهای جزئی Fractional Calculus)
ارزیابی مدلهای WASP ROSS3 برای شبیه سازی گسترش و پخش آلودگی نفتی در رودخانه ها
بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمهمکانیکال
امکان سنجی کاهش برخی از آلاینده ها از آب رودخانه کارون با استفاده از کیتوزان درتصفیه خانه آب اهواز
بررسی کیفیت رودخانه آبشینه همدان براساس شاخص NSFWQI
بررسی آلوده سازان آب آبیاری درشبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان به عنوان یکی از منابع آلودگی جریانهای رودخانه ای
اثر کابرد زئولیت برجذب کادمیم توسط گیاه اسفناج تحت تیمار پساب
مطالعه باکتری اندیکاتور کلی فرمها درآبهای سطحی رودخانه هراز
حذف آلودگی های آلی و گوگردی ناشی از پسابهای بیمارستانی با استفاده از اصلاح نانوفتوکاتالیست TiO2
افزایش ظرفیت تولید تصفیه خانه و کاهش کدورت آب خروجی مطالعه موردی تصفیه خانه پارس آباد
بررسی پارامترهای موثر برتخریب فوتوکاتالیستی آلاینده رنگی نساجی (RB2) Reactive Blue 2 درآب با استفاده از نانوکاتالیست تیتانیا TiO2
لزوم توجه به حذف مواد دارویی هورمونی در فرایندهای تصفیه فاضلاب
آلودگی رواناب های شهری و ارایه ی مناسب ترین اقدامات مدیریتی درکنترل آنها
انتخاب تابع توزیع رسوب مناسب دررودخانه ها مطالعه موردی رودخانه مجن شاهرود
تعیین تعداد و موقعیت بهینه جایگاه های کلرزنی درروش ضدعفونی اقماری
ارزیابی کارایی مدل ihacres برای شبیه سازی فرایند بارش - رواناب درحوضه آبخیز معرف کامه استان خراسان رضوی
پراکنش آنومالی فلوراید در آبهای سطحی و زیرزمینی در استان آذربایجان غربی - شمال غرب ایران
مدل بلندمدت بهره برداری تلفیقی تخصیص اب و بار آلودگی در سیستمهای رودخانه - مخزن - سفره آب زیرزمینی
استفاده مجدد از ترکیب پساب تصفیه شده کارخانه پاکسان و آب چاه در تولید ماده شوینده با هدف کمینه سازی تخلیه پساب به محیط زیست
ارزیابی مدل DRAINMOD برای شبیه سازی نیترات زه آبها در شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه
ارزیابی و مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی GFF,MLP در شبیه سازی شاخص کیفی Sar مطالعه موردی رودخانه سیستان
بررسی آسیب پذیری زیست محیطی آب زیرزمینی دشت برتش دهلران با استفاده از مدل DRASTIC
حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از خاک اره درخت گز درستون بستر ثابت
مدلسازی و جذب ستونی کروم از محلول آبی با استفاده از پوسته شلتوک
تصفیه ی آب به کمک فناوری نانو
شبیه سازی تغییرات شوری زه آب ها در شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه با استفاده از مدل DRAINMOD
شبیه سازی میزان بار املاح موجود در زه آبها درشبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه با استفاده از مدل DRAINMOD
جذب سطحی کاتیونهای Cu2+ Á Pb2+ ,Mn2+ ,Cd2+ از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت NaA بعنوان جاذب
بررسی زیستی کیفیت آب رودخانه گاوه رود سنندج با استفاده از ساختار جمعیت ماکروزئوبنتوزی
معرفی فنآوری های اندازه گیری خودکار عمق آب در شبکه های آبیاری و شاخصهای ارزیابی عملکرد آنها

    نظرات