تهیه نقشه های بزرگ مقیاس با نظارت سازمان نقشه برداری

تهیه نقشه های بزرگ مقیاس با نظارت سازمان نقشه برداری

http://www.bananews.ir/طرح تهیه نقشه های رقومی بزرگ مقیاس ۱:۲۰۰۰ با نظارت سازمان نقشه برداری و مشارکت بخش خصوصی دردست اجرا است .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از سازمان نقشه برداری، تهیه نقشه های رقومی بزرگ یکی ازطرح های ملی محسوب می شود که می بایست از لحاظ فرآیند تولید و رعایت دستورالعمل به شکل یکسان و مطابق با استانداردهای تهیه نقشه، توسط سازمان نقشه برداری تهیه وتولید شود.

لزوم ایجادهماهنگی درتولید، ویرایش و پردازش نقشه های بزرگ مقیاس ازلحاظ تداخل، مجاورت، عبور،همپوشانی ویا اولویت نمایش عوارضی که به صورت منطقی درارتباط باهم می باشند، مورد توجه کارشناسان اداره کل نظارت وکنترل فنی در سازمان نقشه برداری کشور قرارگرفت.

یادآور می شود به منظورکاهش خطای انسانی وجلوگیری ازاعمال سلیقه درخط تولید نقشه(تبدیل،ادیت وکارتوگرافی) سازمان نقشه برداری کشور، راهنما ومکمل دستورالعمل استاندارد به نام 'ارتباط وسازگاری منطقی عوارض درمقیاس ۱:۲۰۰۰'تهیه وتدوین شد.

در همین راستا سازمان نقشه برداری مجموعه ای از آیین ها و دستورالعمل هایی را جهت تسریع درتولید و پیشبرد اهداف سازمان،برای حل مشکلات و راهگشای تولید نقشه برای مهندسین مشاورنقشه برداری دربخش خصوصی تدوین کرده است.

درتهیه این راهنما ازاستاندار دو دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس ۱:۱۰۰۰،۱:۵۰۰و۱:۲۰۰۰به روش فتوگرامتری نگارش و به عنوان مرجع پایه درنظرگرفته شده و طبقه بندی عوارض نیز برمبنای آن صورت گرفته است.

دراین نگارش تاحد امکان ازاظهارنظرکاربران تولید نقشه(سازمان نقشه برداری وبخش خصوصی) وتجارب و پیشنهادهای نقشه برداران دربخش های خط تولید،گویاسازی ونظارت استفاده شده است.

    نظرات