گزارش عملکرد سه ماهه ۱۳ شرکت سیمانی منتشر شد

گزارش عملکرد سه ماهه ۱۳ شرکت سیمانی منتشر شد

http://www.bananews.ir/شرکت سیمان بجنورد سود هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه ۳۹۲ میلیارد ریال مبلغ ۳۰۸ ریال پیش‌بینی کرده است. «سبجنو»طی دوره سه ماهه نخست سال‌جاری با تحقق ۱۷۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۶ درصد از آن رقم را کنار گذاشت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این شرکت فروش سال‌جاری را مبلغ ۹۳۷ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که در همین دوره از فروش محصولات خود مبلغ ۲۴۴ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.«سبجنو» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۰ را در نخستین پیش‌بینی ۱۸۶ ریال و در آخرین پیش‌بینی ۲۹۰ ریال اعلام کرده که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۹۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.

تحقق ۲۶ درصدی فروش «سصفها»

شرکت سیمان اصفهان طی نیمه نخست امسال معادل ۲۶ درصد از پیش‌بینی فروش بیش از ۵۷۲ میلیارد ریالی خود را به تحقق رساند.سود هر سهم این شرکت برای سال مالی ۹۱ با سرمایه ۷۶ میلیارد ریال مبلغ دوهزار و ۲۴۴ ریال پیش‌بینی شده که طی دوره سه‌ماهه معادل ۴۵ درصد از این رقم را محقق کرد. شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را طی سال مالی ۹۰ مبلغ یک‌هزار و ۷۰۷ ریال و در تاریخ‌های نهم خردادماه و چهارم مردادماه ۹۱ مبلغ دوهزار و ۲۱۱ ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل پیش‌بینی اخیر را کاهش بهای تمام شده به دلیل تغییر در ترکیب سیمان تولیدی و عدم افزایش بهای حامل‌های انرژی عنوان کرده ا ست.

پوشش ۲۱ درصدی سود «ستران»

شرکت سیمان تهران معادل ۲۱ درصد از پیش‌بینی سود هر سهم ۳۷۴ ریالی خود را طی سه ماه نخست سال جاری به تحقق رساند. این شرکت فروش سال مالی ۹۱ را بیش از دو هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره مزبور مبلغ ۵۴۹ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

«سخزر» ۱۰۸ ریال سود شناسایی کرد

شرکت سیمان خزر درآمد هر سهم امسال را مبلغ ۵۴۳ ریال پیش‌بینی کرده که تا پایان خردادماه برای هر سهم ۱۰۸ ریال سود کنار گذاشت.

بر این اساس پوشش ۲۰ درصدی سود هر سهم «سخزر» طی سه ماه نخست سال صورت گرفته است.از سوی دیگر معادل ۲۲ درصد درآمد حاصل از فروش شرکت طی سه ماه ابتدای سال محقق شده است.«سخزر» فروش سال مالی ۹۱ را بیش از ۷۱۷ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۱ را طی بهمن و اسفندماه ۹۰ مبلغ ۵۷۶ ریال اعلام کرده که دلایل تغییر پیش‌بینی اخیر را به این سازمان اعلام نکرده است.

«سفار» ۴۳ درصد سود محقق کرد

شرکت سیمان فارس درآمد هر سهم سال جاری را با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال مبلغ یک‌هزار و ۶۹۹ ریال پیش‌بینی کرده که تا پایان خردادماه معادل ۴۳ درصد ازاین رقم را محقق کرده است.

شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه و ۱۷ اسفندماه ۹۰ مبلغ یک‌هزار و ۸۲۱ ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل را افزایش نرخ سیمان صادراتی و همچنین تغییر در ترکیب فروش سیمان، افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش مقداری برق مصرفی و همچنین افزایش هزینه‌های پرسنلی نسبت به برآورد اولیه، کاهش هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی بابت کاهش پیش‌بینی هزینه بازاریابی و تبلیغات، کاهش هزینه‌های مالی به دلیل عدم دریافت تسهیلات پیش‌بینی شده از بانک رفاه به دلیل افزایش نرخ سود بانکی و افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرده است. «سفار» طی سه ماه نخست سال معادل ۲۶ درصد از پیش‌بینی فروش بیش از ۴۱۰ میلیارد ریالی خود را به تحقق رساند.

«سدور» ۲۴۵ ریال سود شناسایی کرد

شرکت سیمان دورود فروش سه ماهه نخست امسال را مطابق اطلاعات حسابرسی نشده مبلغ ۱۵۶ میلیارد ریال اعلام کرده است. پیش‌بینی فروش «سدور» برای امسال بیش از ۷۰۶ میلیارد ریال اعلام شده که طی فصل بهار معادل ۲۲ درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داد.این شرکت سود هر سهم سال جاری را با سرمایه ۸۰ میلیارد ریال مبلغ یک‌هزار و ۱۸۸ ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره مزبور مبلغ ۲۴۵ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را طی سال مالی ۹۰ مبلغ یک‌هزار و ۱۸۲ ریال اعلام کرده که دلایل تغییرات را کاهش در درآمد فروش به علت کاهش در متوسط نرخ فروش محصولات داخلی به علت اعمال تخفیف و همچنین کاهش در نرخ برابری ارز جهت سیمان‌های صادراتی عنوان کرده است.

«ساربیل» ۴۰ درصد سود خود را شش ماهه محقق کرد

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی شش ماه نخست سال مالی ۹۱ معادل ۴۰ درصد از پیش‌بینی سود هر سهم یک‌هزار و ۳۶۷ ریالی خود را به تحقق رساند. «ساربیل» فروش امسال را مبلغ ۶۴۱ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره سه ماهه بیش از ۲۸۵ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی قبل را در نخستین پیش‌بینی مبلغ یک‌هزار و ۵۳۵ ریال و در آخرین پیش‌بینی یک‌هزار و ۶۹۷ ریال اعلام کرده که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ یک‌هزار و ۶۹۷ ریال محقق شده است.

تحقق ۳۲ درصدی سود «سفانو»

شرکت سیمان فارس نو تا پایان فصل بهار مبلغ ۱۸۱ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. «سفانو» پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۶۶ ریال اعلام کرده که طی دوره سه ماهه معادل ۳۲ درصد ازاین رقم را به تحقق رساند.این شرکت در همین دوره سه ماهه توانست معادل ۲۴ درصد از پیش‌بینی فروش ۷۱۴ میلیارد ریالی خود را محقق کند. شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۹۰ مبلغ ۵۸۸ ریال و در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۰ مبلغ ۵۵۸ ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل را وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا، همچنین ظرفیت عملیاتی شرکت و برآورد افزایش فروش صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل، میزان مقداری که به تبع آن ریالی بودجه فروش افزایش یافته است، عنوان کرده است.

سیمان کارون ۱۷۳ ریال سود کنار گذاشت

شرکت سیمان کارون برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۱ مبلغ ۶۱۸ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش پیش‌بینی کرده که طی دوره سه ماهه معادل ۲۲ درصد از این رقم را پوشش داده است.این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم امسال را مبلغ ۷۸۷ ریال اعلام کرده که طی دوره سه ماهه مبلغ ۱۷۳ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

تحقق ۵۵ درصدی سود هر سهم «سکرما»

شرکت سیمان کرمان برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۱ مبلغ ۷۱۶ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش پیش‌بینی کرده که طی دوره سه ماهه معادل ۲۳ درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داده است. این شرکت سود هر سهم سال‌جاری را مبلغ ۹۲۹ ریال پیش‌بینی کرده که طی بهار سال‌جاری معادل ۵۵ درصد از این رقم را نسبت به بودجه محقق کرد. «سکرما» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را طی بهمن‌ و اسفندماه ۹۰ مبلغ ۸۶۲ ریال اعلام کرده بود که علت تعدیل را افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرده است.

«سخاش» ۱۴۸ ریال سود شناسایی کرد

شرکت سیمان خاش طی سه ماه نخست سال‌جاری معادل ۳۰ درصد از پیش‌بینی فروش بیش از ۴۷۸ میلیارد ریالی خود را به تحقق رساند. سود هر سهم این شرکت برای سال جاری با سرمایه ۱۲۵ میلیارد ریال مبلغ ۵۹۴ ریال پیش‌بینی شده که طی دوره سه ماهه مبلغ ۱۴۸ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.

فروش ۱۷۷ میلیارد ریالی «سشمال»

شرکت سیمان شمال معادل ۲۹ درصد از پیش‌بینی سود هر سهم ۲۰۵ ریالی خود را طی دوره سه ماهه محقق کرد. فروش این شرکت بیش از ۷۰۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که طی دوره مزبور معادل ۲۵ درصد ازاین رقم را به تحقق رساند.سود ناخالص و سود عملیاتی «سشمال» برای سال‌جاری هر کدام به ترتیب مبلغ ۱۶۹ میلیارد ریال و ۱۴۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که طی دوره سه ماهه معادل ۲۲ درصد ازاین رقم‌ها را پوشش داد.

شناسایی ۳۳۳ ریال سود از سوی «ساراب»

شرکت سیمان داراب درآمد هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه ۳۷۵ میلیارد ریال مبلغ ۷۱۸ ریال پیش‌بینی کرده که طی سه ماه نخست سال‌جاری مبلغ ۳۳۳ ریال معادل ۴۶ درصد از آن رقم را به تحقق رساند.

این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم امسال را در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۹۰ مبلغ ۵۶۴ ریال، در تاریخ دوم اسفندماه ۹۰ مبلغ ۵۶۳ ریال و در تاریخ‌های ۲۸ اسفندماه ۹۰ و ۲۶ فروردین‌ماه ۹۱ مبلغ ۶۹۷ ریال اعلام کرده بود.

«ساراب» طی فصل بهار توانست معادل ۲۷ درصد از پیش بینی فروش ۷۲۷ میلیارد ریالی خود را محقق کند.

 

    نظرات