قابل توجه مهندسان مکانیک بازرس لوله‌کشی گاز- دی ۸۹

قابل توجه مهندسان مکانیک بازرس لوله‌کشی گاز- دی ۸۹

www.BanaNews.ir

با توجه به مصوبه گروه تخصصی مکانیک مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ توزیع کاربرگ بهمن ماه از تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ لغایت۶/۱۱/۸۹ به شرح ذیل انجام می‌گیرد:

www.BanaNews.ir

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نظرات