نمایه سازی مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

نمایه سازی مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

http://www.bananews.irمجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ایدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای۲۶ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. در این کنفرانس ۶۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۲۶ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

اثرسنجی عوامل تأثیرگذار بر ادراک رانندگان نسبت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی
ارزیابی میزان اثربخشی برنام ههای آموزشی برای تغییر رفتار کودکان و نوجوانان در رویارویی با تهدید های ترافیکی
شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار رانندگان در مواجهه با تابلوهای متغیر خبری
ارزیابی ایمنی جاد های با استفاده از روش مهندسی ریسک
بررسی تأثیر عوامل دقت، شخصیت و زمان واکنش بر تصادفات رانندگی
ارائه مدل پیش بینی تصادف برای تغییر وضعیت راه از دوخطه به چهارخطه و مطالعه موردی در استان خراسان شمالی
طراحی مدل پی شبینی تعداد مجروحین و مصدومین تصادفات برون شهری ایران
نقش عوامل مختلف در تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در راههای برون شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان گیلان)
پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات همسطح و چراغدار شهری بااستفاده از شبک هعصبی
بررسی مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح سرباره کوره قوس الکتریک و تعیین درصد بهینه آن
تأثیر نحوه چیدمان سنگدانهها سخت و نرم در افزایش ایمنی روسازی راه
بررسی پارامترهای عملکردی آسفالت متخلخل و تأثیر اجرای آن برایمنی تردد
اثر شیب طولی بر حداقل شعاع ایمن در طراحی قوس افقی
روش تقریبی برای برآورد هزینه ها و زیان های ناشی از نصب سرعت گیرها در خیابان های شهری
بررسی پارامتر های هندسی در ایمنی دوربرگردانها

مقایسه مدل های عملکرد ایمنی متعلق به میادین شهری درکشورهای جهان و انتخاب بهترین مدل برای ایران
بررسی تاثیر زیر ساخت ها و حفاظ های ایمنی کنار راه بر سرعت وتغییر مکان جانبی رانندگان توسط شبیه سازی رانندگی
ارائه شاخص پیش بینی تصادفات به منظور شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف
کاربرد نرم افزارArcMap GIS در تعیین مکان سیستمهای حمل و نقل هوشمند در راههای برون شهری
ارزیابی موقعیت مکانی پایگاههای امدادرسان شبکه جاد های براساس میزان زمان پاسخ گویی (مطالعه موردی شبکه راههای استان تهران)
پیشنهاد اولویت های اجرایی طر حهای ایم نسازی بر اساس تحلیل هزینه - فایده در استان خوزستان
An increase in drivers’ awareness by separate tail and brake lamp colors
Managing Road Accidents Using Vehicular Communications
Route Optimization for Hazardous Materials Urban Transportation
Effective Causes of Single Vehicle Fixed Object Accidents, Considering the Driver Gender
Optimum Site Selection of Urban Traffic Cameras Based on AHP, Voronoi Diagram and Image Fusion Concept
Smart In-Vehicle Accident Detecting and Reporting System
High-risk factors for young drivers involved in multiple vehicle crashes
IROSWEP: A National Web Portal for Providing and Sharing Domestic Road Safety Information
Making Flexible Pavements with the use of Waste Disposable Dishes
بررسی میدانی عوامل موثر در تخطی از چراغ قرمز در تقاطعات شهری (مطالعه موردی شهرستان رشت)
حوادث موتورسواران در شهرستان نی ریز و چال شهای پیش رو
بررسی اثر پارامترهای هندسی و حرکتی خودرو در صدمات وارده برعابر پیاده
سنجش شاخص های موثر در شکل گیری سوانح ترافیک درونشهری (نمونه موردی:محله صفرآباد زنجان)
تحلیل تصادفات روستایی در استان زنجان
مرگ های ناشی از تصادف وسائل نقلیه موتوری
تحلیل و شناسایی خرابیهای روسازی فرودگا هها با استفاده از نرمافزارGIS
بررسی تحلیل تصادفات جاده شهید داداش نیا (محور بندپی غربی شهرستان بابل)
ارائه ی رویکرد چند سطحی در بررسی سوانح جاد های
استفاده از شبکههای بین خودرویی هوشمند برای جلوگیری ازتصادفات
اثرات فرهنگ ترافیک بر وقوع تصادفات و راهکارهای آن
جامعه ایمن شهرستان نی ریز و حوادث ترافیکی
ارائه چارچوب برنامه جامع و بررسی مقایس های روش ها ی آموزش ایمنی ترافیک
ارائه الگوریتمی هوشمند در کنترل اتوماتیک ترافیک قطارها
بررسی تصادفات مربوط به خواب آلودگی رانندگان در سنین مختلف
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تعیین محدودیت سرعت مجازمعابر برون شهری با هدف کاهش شدت تصادفات جلو به جلو
آناتومی و آسیبهای ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در راهها (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی)
مدل ارزیابی ریسک برخورد در تقاطعات مبتنی بر شبیه سازی
کاربردهای ایمنی در سیستم های حمل و نقل هوشمند
مدل سازی و مستند سازی صحنه تصادفات با استفاده از رو شهای ژئوماتیک و نقشه برداری
شناسایی و ارزیابی ریسک فرایند مدیریت صحنه تصادف در عملیات امداد و نجات حوادث جادهای (سازمان هلال احمر)
استفاده از نظریه اطلاعات متقابل و سیستمهای هوشمند در پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک
طراحی و پیاده سازی سامان های هوشمند جهت تعیین خسارت وتخمین سرعت اتومبیل در تصادفات جاد های با استفاده ازالگوریتم های فازی و عصبی و ژنتیک
مقایسه عمق بافت آسفالت ماستیکی سنگدانهای (SMA) با بتن آسفالتی به عنوان پارامتر اصلی در ایمنی روسازی
مدیریت امداد رسانی و اقدامات فوریت دار در صحنه تصادفات وحوادث جاد های
تجزیه و تحلیل آماری فراوانی داده های تصادف: بررسی و ارزیابی روشهای تحلیل
تشخیص موقعیت های پرخطر رانندگی با استفاده از سیست مهای اطلاعات مکانی هرجایگاه
بررسی وضعیت سوانح وحوادث درمصدومین ثبت شده در مراکزپزشکی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال۱۳۸۹
استفاده از شبکه Neuro fuzzy در طراحی سرعت گیرها
کاربری اراضی و نقاط حادثه خیز
اهمیت فرهنگ رانندگی در رفتار اجتماعی رانندگان
بررسی ایمنی عابر پیاده
بکارگیری سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP) جهت کنترل بهتر خودرو و جلوگیری از بروز حوادث جاده ای

 

 

 

 

    نظرات