کدام مناطق تهران کمترین و بیشترین قولنامه مسکن را داشتند؟

کدام مناطق تهران کمترین و بیشترین قولنامه مسکن را داشتند؟

http://www.bananews.ir/منطقه پنج استان تهران رکوردار بیشترین مبایعه‌نامه و منطقه ۲۰ کمترین میزان قرار‌داد خرید و فروش مسکن طی هشت ماه اخیر را از آن خود کرده‌اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از ابتدای خرداد‌ تا پایان دی‌ماه امسال در منطقه پنج تهران ۱۹ هزار و ۶۹۰ قرار‌داد خرید و فروش خانه منعقد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰۰ مورد افزایش داشته است.

پس از منطقه پنج تهران،‌ منطقه چهار بیشترین مبایعه‌نامه مسکن را به خود اختصاص داده و در این مدت ۱۶ هزار و ۴۱۲ مبایعه‌نامه ثبت کرده است.

بیشترین مبایعه‌نامه‌های به ثبت رسیده در استان تهران

مناطق دو، هشت و ۱۰، ۱۴ به ترتیب بیشترین مبایعه‌نامه‌های استان تهران را از ابتدای خرداد تا پایان دی ماه امسال داشته‌اند.

رتبه سوم با ۱۲ هزار و ۵۲۶ قرارداد مربوط به منطقه دو است. همچنین منطقه ۱۰ با ۱۰ هزار و ۲۸۹ مبایعه‌نامه که نسبت به سال گذشته با افزایش قرارداد خرید و فروش مواجه بوده است، چهارمین رکورددار قولنامه‌های خرید و فروش مسکن در استان تهران است.

منطقه ۱۴ نیز ۹۶۵۸ مبایعه‌نامه مسکن داشته و منطقه هشت استان تهران امسال با ۹۵۸۴ قرارداد ششمین میزان عقد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

 

منطقه هفت استان تهران ۷۹۶۸ مبایه‌نامه منعقد کرده که نسبت به سال گذشته با کمی کاهش مواجه است. منطقه ۱۱ نیز ۷۹۰۵ قولنامه هشتمین رکورد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است. منطقه ۱۵ استان تهران طی هشت ماهه اخیر ۷۹۰۴ مبایعه‌نامه منعقد کرده است.

منطقه یک تهران نیز با ۷۲۸۱ قرارداد خرید و فروش دهمین میزان قولنامه مسکن را داشته است. منطقه سه نیز ۶۳۲۹ مبایعه‌نامه، منطقه ۶ استان تهران ۵۹۱۱ مبایعه‌نامه، منطقه ۱۲ نیز ۵۸۰۹ قرار‌داد خرید و فروش مسکن را به ثبت رسانده‌اند.

همچنین در منطقه ۱۳ تعداد ۵۲۳۲ مبایعه‌نامه امضا شده است. منطقه ۱۸ استان تهران ۵۶۷۵ قولنامه، منطقه ۱۷ تعداد ۴۳۹۴ مبابعه‌نامه، منطقه ۹ نیز ۳۳۵۶ قرار‌داد را منعقد کرده‌اند.

کمترین مبایعه‌نامه‌های به ثبت رسیده در استان تهران

از میان کمترین قرارداهای به ثبت رسیده در استان تهران،‌ کمترین قرار‌داد‌ مبایعه‌نامه مربوط به دو منطقه ۱۹ و ۲۰ است که به ترتیب در این مناطق ۱۳۴ و ۱۰۴ مبایعه‌نامه را به ثبت رسانده‌اند.

اما مناطق ۱۶، ۲۰ و ۲۱ کمترین میزان عقد قرار‌داد‌های خرید و فروش مسکن طی هشت ماهه اخیر را به خود اختصاص داده‌اند که در این میان منطقه ۱۶ تعداد ۱۴۴۲ قرارداد، منطقه۲۱ نیز ۳۲۱۵ قرار‌داد و منطقه ۲۲ استان تهران ۱۷۵۳ قرار‌داد را امضا کرده‌اند.

    نظرات