کاهش ۴۱ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان در تهران

کاهش ۴۱ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان در تهران

http://www.bananews.ir/بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته صدور پروانه احداث ساختمان در تهران ۴۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بررسی نتایج طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در تابستان سال ۹۱ به شرح زیر است:

بر اساس نتایج اعلام شده در تابستان گذشته ۳۹ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۹ درصد کاهش یافته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۷٫۲ بوده است.

همچنین ۵۵۸۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ۹۱ صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته‌ است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان ۹۱ بالغ بر ۶۶۴۹٫۷ هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۳٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی نیز حدود ۱۱۹۰ متر مربع بوده‌ است.

همچنین توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن‌ها در تابستان گذشته نشان می‌دهد که ۴۷٫۷ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی ۵۲٫۲ درصد، برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه ۰٫۱ درصد، برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن نیز بوده است.

بر این اساس مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۹۱ حدود ۱۶۱۲٫۶ هزار متر مربع بوده که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان نیز بیش از ۲۸۹ متر مربع است.

 

کاهش ۴٫۵درصدی صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار، در تابستان گذشته تعداد ۱۳۰ هزار و ۴۰۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور (به جز شهر تهران) پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۰٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹٫۵ درصد کاهش داشته است که متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان نیز سه واحد بوده است.

همچنین تعداد ۴۳ هزار و ۳۴۱ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان گذشته صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه حدود ۲٫۶ درصد کاهش داشته است.

بر این اساس مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۹۱ حدود ۲۱۰۳۴/۷ هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود نیم درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵٫۲ درصد افزایش داشته است که متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها نیز بیش از ۴۸۵ متر مربع بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۹۱ حدود ۱۴ هزار و ۶۱۲٫۲ هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۰٫۰۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۲۱٫۱ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان بیش از ۳۳۷ متر مربع نیز بوده است.

این گزارش حاکی از آن است که از توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن‌ها در تابستان گذشته حدود ۲۹٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های بتن آرمه، ۱۹٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۰٫۹ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

الف- تعداد پروانه‌های احداث ساختمان و برخی ویژگی‌های پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران و کل نقاط شهری کشور (به جز شهر تهران)

شرح-کل نقاط شهری کشور (به جز شهر تهران)تعداد پروانهمساخت زیر بنا (هزار متر مربع)تعداد واحد مسکونی
تابستان۹۱۴۳۳۴۱۲۱۰۳۴٫۷۱۳۰۴۰۹
بهار۹۱۴۵۳۹۹۲۰۹۳۵٫۱۱۳۴۳۸۷
تابستان ۹۰۴۴۴۹۹۱۹۹۹۵٫۳۱۴۴۱۵۹
درصد تغییرات نسبت به بهار ۹۱منفی ۴٫۵۰٫۵منفی ۳
درصد تغییرات نسبت به تابستان۹۰منفی ۲٫۶۵٫۲منفی ۹٫۵

الف-تعداد پروانه‌های احداث ساختمان و برخی ویژگی‌های پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران و کل نقاط شهری کشور (به جز شهر تهران)

شرح- شهر تهرانتعداد پروانهمساخت زیر بنا (هزار متر مربع)تعداد واحد مسکونی
تابستان۹۱۵۵۸۸۶۶۴۹٫۷۳۹۹۶۹
بهار۹۱۹۴۷۸۱۱۷۵۶٫۸۶۹۲۹۰
تابستان۹۰۸۵٫۹۹۹۷۸۲٫۶۶۱۴۲۵
درصد تغییرات نسبت به بهار ۹۱منفی ۴۱منفی ۴۳٫۴منفی ۴۲٫۳
درصد تغییرات نسبت به تابستان ۹۰منفی ۳۵منفی ۳۲منفی ۳۴٫۹

ب-توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنا در کل نقاط شهری کشور (به جز شهر تهران)

شرح-کل نقاط شهری کشور (به جز شهر تهران)اسکلت فلزیبتن آرمهآجر و آهنسایر مصالح
تابستان ۹۱۲۹٫۷۵۰٫۳۱۹٫۱۰٫۹
بهار ۹۱۳۰٫۶۴۹٫۶۱۸٫۶۱٫۲
تابستان۹۰۲۹٫۷۴۷٫۴۲۱٫۵۱٫۴
درصد تغییرات نسبت به بهار۹۱منفی۳٫۲۴٫۱۲٫۴منفی ۱۴٫۱
درصد تغییرات نسبت به تاستان ۹۰منفی ۰٫۲۶٫۱منفی ۱۱٫۱منفی ۳۳٫۱

    نظرات