میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران

میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران در جدول زیر درج شده است:

    نظرات