بسیاری از پروژ ه های عمرانی در دست ساخت، توجیه اقتصادی ندارند

بسیاری از پروژ ه های عمرانی در دست ساخت، توجیه اقتصادی ندارند

http://www.bananews.ir/مادامی که شیوه مناسب مدیریتی پروزژه در کشور حاکم نباشد و سرمایه گذاری مبتنی بر نظام بانکی و متکی به درآمدهای نفتی باشد بسیاری از پروژه ها همچنان حتی در زمان بهره برداری ناکارآمد و توجیه اقتصادی ندارد و تنها بار مالی را بر دوش اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

معاون وزیر اقتصاد، از ناکارآمدی بسیاری پروزه های عمرانی به دلیل نبود توجیه پذیری آنها در اقتصاد خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بهروز علیشیری در گفتگو با ایلنا، علت عدم اتمام پروژه های عمرانی را نبود زنجیره مناسب عملیاتی اعلام کرد و گفت: بسیاری از پروژه های عمرانی به دلیل عدم ناکارآمدی زنجیره عملیاتی آنها دچار اختلال بوده و توجیه پذیری مالی نداشته اند.

وی با اشاره به زنجیره عوامل مدیریتی از آغاز تا پایان یک پروژه عمرانی اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور در حوزه عمرانی به دلیل نبود سرمایه گذاری های مناسب طراحی شده با توجیه مالی انجام نمی گیرد سال هاست این گونه پروژه ها در محاق قرار دارند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری های خارجی وفنی وزارت اقتصاد و امور دارایی، نامناسب بودن شیوه برگزاری مناقصه ها، نامناسب بودن طراحی و انتخاب مشاورین را عامل ناکارامدی زنجیره عملیاتی پروژه ها عنوان کرد و گفت:در این حوزه هزینه پول اهمیت نداشته است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مادامی که شیوه مناسب مدیریتی پروزژه در کشور حاکم نباشد و سرمایه گذاری مبتنی بر نظام بانکی و متکی به درآمدهای نفتی باشد بسیاری از پروژه ها همچنان حتی در زمان بهره برداری ناکارآمد و توجیه اقتصادی ندارد و تنها بار مالی را بر دوش اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

    نظرات