قیمت مقاطع در انبارهای تهران

قیمت مقاطع در انبارهای تهران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران در جدول زیر قرار دارد:

    نظرات