دستور انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر شد

دستور انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر شد

http://www.bananews.ir/دولت یازدهم دستور انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و یا صکوک توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات، دفاع و جهاد کشاورزی در سال‌جاری را صادر کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره آئین‌نامه اجرایی بند (۱ـ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۱ـ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند (۱ـ۳۸) قانون بودجه ۹۲

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ ناشر: شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی.

د ـ طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

هـ ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر وتابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده۲ـ به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصدوپنجاه‌هزار میلیارد (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و یا صکوک به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

شرکت‌های تابعه وزارت نفت ۵۰ هزار میلیارد ریال

شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ۴۰ هزار میلیارد ریال

شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ۲۵ هزار میلیارد ریال

شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ هزار میلیارد ریال

شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۵ هزار میلیارد ریال

شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ هزار میلیارد ریال

شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۰ هزار میلیارد ریال

جمع کل اوراق مشارکت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال

ماده۳ـ هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.

ماده۴ـ ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط درسقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۵ ـ ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برسانند.

ماده۶ ـ اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هرطرح، قابل واگذاری به‌پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و ذیحساب ذی‌ربط است.

تبصره ـ ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارایه دهد.

ماده۷ـ با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌گردد و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.

ماده۸ ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت و یا صکوک موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۹ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک را اعلام می‌نماید.

ماده۱۰ـ بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.

ماده۱۱ـ بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده، در زمان سررسید برعهده ناشران است که از محل منابع داخلی آنها تأمین خواهد شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در زمان تنظیم لوایح بودجه سنواتی ارقام مزبور را پس از تصویب در مجامع عمومی ناشران، در بودجه سنواتی آنها پیش‌بینی و لحاظ نماید.

تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آنها براساس مصوبات شورای پول واعتبار تعیین می‌شود.

ماده۱۲ـ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل می‌باشد ودر صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

ماده۱۳ـ در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به‌فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر ۱۵ روز)، به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات قابل واگذاری است.

تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود.

ماده۱۴ـ بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.

ماده۱۵ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌پذیرد.

تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.

ماده۱۶ـ بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به‌پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.

ماده۱۷ـ بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.

ماده۱۸ـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده۱۹ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

    نظرات