محرومیت ۵۲ درصد روستاییان از گاز لوله کشی

محرومیت ۵۲ درصد روستاییان از گاز لوله کشی

http://www.bananews.ir/با وجود اینکه در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ امکانات اولیه زندگی در روستاهای کشور رو به بهبود و اغلب تکمیل بوده است اما هنوز بیش از ۵۰ درصد از این خانوارها از امکان استفاده از گاز لوله کشی برخوردار نیستند.

به گزارش بنانیوز ؛ بررسی وضعیت امکانات محل سکونت زندگی روستاییان کشور حاکی از آن است که در بین آب لوله کشی، برق، تلفن همراه و گاز لوله کشی به عنوان چهار بخش از تسهیلات عمده محل زندگی گاز رسانی در سطح پایین تری نسبت به سایر امکانات قرار دارد.

به استناد آمارهای مرکز آمار، در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۴٫۷ درصد از خانوارهای روستایی از گاز لوله کشی برخوردار بوده اند که در سال ۱۳۹۱ به ۴۸٫۴ درصد افزایش یافته اند.

ابن در حالی است که طرح گازرسانی به روستاهای کشور از سال ۸۷ با مسولیت شرکت ملی گاز ایران- مادر تخصصی آغاز شده است و پیش بینی دولت در بودجه ۱۳۹۳ این است که این طرح بزرگ عمرانی کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد.

اما برآورد معاونت برنامه ریزی از بودجه نهایی تا تکمیل این پروژه هزینه ای حدود۲۷۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که بر این اساس در سال پیش بینی شده برای اتمام یعنی سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۹۶ میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بودجه باید به این بخش اختصاص داده شود.

در عین حال بودجه در نظر گرفته شده برای پیشبرد طرح گازرسانی به روستاهای کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

برخورداری نزدیک به ۱۰۰ درصدی از برق

همچنین مرکز آمار از برخورداری ۹۴٫۶ درصدی خانوارهای روستایی آب لوله کشی تا پایان سال ۱۳۹۱ خبر داده و این در حالی است که طرح آب رسانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱٫۶ درصد افزایش یافته است.

اما تنها ۰٫۳ درصد از روستاییان به برق دسترسی ندارند به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۹۰ حدود ۹۹٫۷ درصد در محل زندگی شان برق داشته اند.

فقط سه درصد روستاییان ازاینترنت استفاده می کنند

همچنین بررسی میزان استفاده از وسایل ارتباطی حاکی از آن است که۶۵٫۲ درصد خانوارهای روستایی از امکان استفاده ازتلفن ثابت برخوردارند که البته ۸۱ درصد روستانشیان تا پایان سال ۱۳۹۱ تلفن همراه را نیز در اختیار داشته اند.

از سویی دیگر بیش از ۸۷ درصد مردم در روستاها رایانه ندارند به عبارتی دیگر تنها ۱۲٫۳ درصد روستاییان از رایانه استفاده می کنند.

۱۵ درصد خانوارهای روستایی حمام ندارند

بنابراین گزارش حدود ۱۵٫۵ درصد از روستاییان از داشتن حمام محرومند به گونه ای که آمارها نشان می دهد تا پایان سال ۹۱ نزدیک به ۸۴٫۵ درصد از آن ها در محل سکونتشان از حمام برخوردار بوده اند.

    نظرات