مصوبه آزادسازی نقل و انتقال مسکن مهر ابلاغ شد

مصوبه آزادسازی نقل و انتقال مسکن مهر ابلاغ شد

http://www.bananews.ir/مصوبه آزادسازی نقل و انتقال مسکن مهر از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور - ابلاغ شد.

به گزارش بنانیوز ؛ هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروه‌های اجتماعی متعدد در سایت‌های مسکن مهر را فراهم کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت بند «۶» تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۹۱٫۸٫۲۲، بند «۳» تصمیم‌نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۹۱٫۱۲٫۱۹ و بند «۵» تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۹۲٫۵٫۲ لغو شد.

بندهای حذف شده در مصوبه جدید دولت به شرح ذیر است:

بند «۶» تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۹۱٫۸٫۲۲

نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تایید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایط زیر امکان‌پذیر است:

الف - در صورتی که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم «ج» سبز باشد (پس از قرمز شدن فرم «ج» خریدار، نقل و انتقال انجام می‌شود)

ب - نقل و انتقال مسکن مهر بین دو مالک مسکن مهر

بند «۳» تصمیم‌نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۹۱٫۱۲٫۱۹

متن زیر به عنوان جزء «ج» به بند «۶» تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۲ اضافه می‌شود:

ج - در صورتی که در پروژه‌های مسکن مهر ملکی، خریدار واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر نقل و انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید.

 بند «۵» تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۹۲٫۵٫۲

متن زیر به عنوان جزء «ج» به بند «۶» تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت ۴۸۵۲۲ک مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۲ اضافه می‌شود:

ج - در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی ، واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ، ده در صد بدهی بانک راتسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

تبصره - در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده خریداری کند.

گفتنی است عرصه واحدهای مسکن مهر در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید، زمینه حضور گروه‌های اجتماعی متعدد در سایت‌های مسکن مهر، جلوگیری از تجمع اقشار خاص در یک منطقه سکونتی را به دنبال خواهد داشت.

با سکونت خریداران جدید در این واحدها، از فرسودگی واحدها جلوگیری شده و ساختارهای خدماتی و اجتماعی به سرعت شکل خواهد گرفت و همچنین منجر به کاهش مشکلات و جرائم ناشی از غیر قابل استفاده ماندن واحدها می‌شود.

آن دسته از مالکان فعلی واحدها که امکان و یا قصد سکونت در این واحدها را در شرایط کنونی ندارند با فروش این واحدها موجبان افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم نموده و دستیابی به قیمت تعادلی را ممکن می‌نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با دست به دست شدن این واحدها نهایتاً امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی میسر گردیده و تسریع در بازگشت اقساط و برگشت نقدینگی تزریق شده موجب کنترل نرخ تورم می‌شود.

نظرات