افزایش ۳۶ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

افزایش ۳۶ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

http://www.bananews.ir/

مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور در تابستان امسال را منتشر کرد که طی آن تعداد پروانه های صادره کشور نسبت به سال گذشته ۳۶٫۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش بنانیوز(Bananews.ir)،مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در تابستان سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس، احداث تعداد ۳۴ هزار و ۶۱۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان امسال، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۳٫۴ درصد کاهش داشته است.‏

شهر تهران

تعداد سه هزار و ۷۵۷ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ۱۳۹۲ صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۸٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

 

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان ۱۳۹۲ حدود ۶۴۸۷٫۳ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۹٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲٫۴ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره ی مورد بررسی حدود یک هزار و ۷۲۷ مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان حدود ۱۳۸۶٫۸ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۹ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در تابستان ۱۳۹۲ نشان می دهد ۳۸٫۲ درصد از این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۶۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و ۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در تابستان ۱۳۹۲ احداث تعداد ۲۳۲ هزار و ۷۵۷ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۲٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۶ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۴٫۲ واحد بوده است.

تعداد ۵۵ هزار و ۷۷۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در تابستان ۹۲ صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۹۲ حدود ۳۷۸۸۴٫۱ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۴٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۶۷۹ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۹۲ حدود ۲۲۰۶۹٫۴ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۹۶ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در تابستان ۱۳۹۲ نشان می دهد که ۲۲٫۲ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۸٫۴ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۱۸٫۴ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و یک درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

مهر

 

 

 

    نظرات