دو ماهنامه پیشگامان تأسیسات

دو ماهنامه پیشگامان تأسیسات

http://www.bananews.ir/دو ماهنامه «پیشگامان تأسیسات »، با هدف ارتقای سطح آگاهی در زمینه های مرتبط با صنعت تاسیسات و معرفی تولید کنندگان و دست اندر کاران تراز اول در چهار پرونده ی:سرمایش - گرمایش -تهویه و انتقال هوا و تاسیسات صنعتی منتشر می گردد.

به گزارش بنانیوز ؛ مخاطبان این نشریه در حـوزه مهنــدسـین مشـــاور فـعال سطـح کــشور- پالایشگاهـها ، نیــروگاهها و مــراکز نفـتـی کــشور کـارخـانجـات مـواد غـذایی،داروســازی ،سیـمان و صنعـتی کـشور-انبــوه سـازان - سـازمان های نــظام مهندسی بیمارستانـها،هتــلها،استـخرها، شـرکتهای سـاختمانی فعـال-شرکتـهای تجهیـزات تاسیسات - ســردخـانـه ها و... می باشند.

از دیگر برنامه های دو ماهنامه پیشگامان تاسیسات ، حــضوری ویـژه در نمایشگاههای تاســیسات و سیســتمهای ســرمایشی و گــرمایشی سـراسـر کشـور در سـال ۱۳۹۳  می باشد.

رزو صفحــات ویـــژه : ۷۷۵۳۴۳۶۰-۰۲۱ اشتـراک:۷۷۵۳۴۳۸۰-۰۲۱
Email: pishgaman.tasisat@gmail.com

    نظرات