مشاهده مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در بانک مقالات علمی پژوهشی کشور (سیویلیکا)

مشاهده مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در بانک مقالات علمی پژوهشی کشور (سیویلیکا)

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۴ تا ۵ اردیبهشت ماه  ۱۳۹۲ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irدر این کنفرانس ۱۵۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۳۴ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
 اثرزلزله های نزدیک گسل برپاسخ سازه بلندمطالعه موردی زلزله چی چی تایوان
 عملکردقاب خمشی فولادی بلندمرتبه تحت نگاشت های نزدیک ودورازگسل
 عملکردسیستم های دوگانه بامهاربندهای فشاری
 کنترل ناپایداری های موضعی دراتصالات گیردارتیربه ستون فولادی بااستفاده ازسخت کننده های خارجی وپیچ های طویل فولادی
 کاربردسخت کننده خارجی دراتصالات گیردارتیربه ستون قوطی
 تحلیل شبه استاتیکی تاثیربارهای وارده اززمین لرزه دربدنه سدسیمره
 بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتنی نامنظم درارتفاع
 کاربرد میراگرهای اصطکاکی دورانی درکنترل لرزه ای سازه های نامتقارن
 بررسی رفتارلرزهای سازه های بتنی دوبلکسی با سیستم جانبی دیواربرشی به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی
 مقاوم سازی سازه های فولادی بااستفاده ازمهاربندهای کمانش ناپذیرbrbf به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی
 بررسی ضریب رفتاردرسازه های بتنی دوبلکسی دارای اختلاف ترازباسیستم قاب خمشی
 تحلیل جریان عبوری اززیرسدباخاک لایه ای ناهمسان بااستفاده ازروش mlpg
 بررسی تاثیربهینه سازی مصرف نوارهای دورپیچ FRPبرای تقویت غیرپیوسته ستونهای دایروی بتنی درظرفیت فشاری و شکل پذیری ستون
 ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده ازمهاربندهای کمانش ناپذیر BRBF تحت بارگذاری جانبی مثلثی یکنواخت و موداول
 بررسی تاثیرمحل قرارگیری اتصالات حافظه دارشکلی درارتفاع بررفتارقابهای خمشی فولادی
 بررسی ارتعاش آزادسیستم قاب محیطی به همراه دیواربرشی باپلان متقارن درسازه های بلند
 بررسی اثرشکل و ابعادحفره هادربراورد تنش تغییر مکان و پایداری موجشکن های مشبک قائم
 مقاوم سازی قابهای بتن مسلح براساس سطوح عملکردبااستفاده ازالیاف frp
 بهسازی رفتارلرزه ای مخازن بتنی بااستفاده ازدیوارمیانی پاندولی
 تحلیل حساسیت مرتبه ی دوم فرکانسهای ارتعاشی سازه - بخش اول:تئوری
 تحلیل حساسیت مرتبه ی دوم فرکانسهای ارتعاشی سازه - بخش دوم: کاربرد
 جابجایی دیسک صلب قرارگرفته بین دولایه ایزوتروپ نیمه بی نهایت تحت بارافقی
 مقایسه روش ضرایب لنگرخمشی، روش مستقیم وروش قاب معادل درطراحی دال های بتن آرمه درآیین نامه بتن ایران
 مقایسه رفتارلرزه ای قابهای خمشی مهاربندی هم مرکزمعمولی با قابهای خمشی مهاربندی هم مرکزدارای اتصال پیچیلغزشی
 بررسی اثراستفاده ازجداگرهایه چندگانه درکاهش نیروهای ناشی ازلزله درساختمان های بلند
 تاثیراتصال پیچی لغزشی دربهبود عملکردلرزه ای قاب خمشی فولادی همراه بامهاربندهم مرکز
 کاهش پاسخ سازه های غیرخطی با مکانیزم کنترل نیمه فعال باسختی متغیر
 بررسی میزان تاثیر افزایش ضریب کرنش سخت شدگی برسختی و مقاومت نهایی اعضای قابهای برون محور EBF
 بررسی رفتارشمع قائم منفردتحت بارهای جانبی بالحاظ اندرکنش شمع وخاک بااستفاده ازروش منحنی های p-y
 بررسی اثرضخامت چسب درپدیده debonding درتیرهایفولادی مقاوم سازی شده با cfrp
 بررسی عملکردروش فضای مودال غیروابسته وغیروابسته ی اصلاح شده درکنترل نیمه فعال ساختمان ها به کمک میراگرهای mr
 بررسی رفتارتغییرحجم خاکهای سیمانه شده
 تخمین تراکم مصالح زیراساس واساس بااستفاده ازسختی دینامیکی
 Energy-based pushover approach to estimate the seismic behavior of structures;a review
 بررسی تاثیر طول الیاف برمقاومت برشی خاکهای اصلاح شده با الیاف FRP
 the best ratio of height to span in the single layer barrel vault under general loading
 تحلیل تقریبی سیستم قاب محیطی تودرتومهاربازویی و کمربندخرپایی درساختمان های بلند
 Conceptual Constitutive Model for Structured Soils in Thermodynamical Based Disturbed State Concept
 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزایش سطح تنش برپارامترهای مقاومتی خاکخهای سیمانی شده
 مطالعه روشهای ارتقاء یافته تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور
 بررسی رفتارقابهای بتن مسلح با میانقابهای آجری توسط مدل سازی اجزاءمحدود
 ارزیابی ریسک زیرساخت هابادرنظرگرفتن وابستگی آنها - مدل لئون تیف
 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصدهای متفاوت پایین سیمان درمقاومت برشی خاک های سیلتی رس دار
 بررسی عددی رفتارخارج ازصفحه سقف های طاق ضربی تقویت شده بامهارضربدری
 بررسی عملکردالمان های پله به روش اجزاء محدود تحت ترکیب بارلرزه ای وثقلی
 بررسی میزان تاثیر روابط کاهندگی طیفی درنتایج حاصل ازتحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای
 بررسی تاثیرسطح مایع درون مخزن زیرزمینی قرارگرفته دربرابربارانفجارزیرسطحی
 بررسی تاثیرشکل سازه زیرزمینی برعملکردآن درمقابل بارانفجارزیرسطحی
 خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف تولید شده ازضایعات سیم جوش
 بررسی و شبیه سازی لرزه ای نقص خروج ازآکس قطری دربادبندهمگرا
 اثرزاویه قرارگیری مهاربندکمانش تاب بررفتارقاب تحت اثربارگذاری انفجاری
 مطالعه کاربردمیراگرفلزی adas دربهسازی لرزه ای قابهای فولادی بامهاربندx شکل
 ارزیابی سطح عملکردسازه های فولادی نامنظم درپلان بامهاربندebf,brb تحت زلزله ی نزدیک گسل
 ارزیابی رفتارلرزه یا سازه های فولادی نامنظم درپلان بامهاربندebf,brb تحت زلزله ی نزدیک گسل
 بررسی رفتارغیرخطی مهاربندضربدری دارای قاب میانی تحت بارگذاری چرخه ای ولرزه ای درمقایسه بامهاربندضربدری
 بررسی اندرکنش بارولنگر ستونهای هیبریدی درسازه های فلزی تقویت شده
 تاثیرطول ضخامت وچیدمان پلیمرهای مسلح شده به فیبرکربن برتقویت خواص کمانش پیچشی جانبی تیرهای فولادی I شکل
 JK System, a New Structural System and Construction Technology
 تکنیک ضعیف برای بهسازی اتصالات تیربه ستون قاب های خمشی بتن مسلح
 بررسی استفاده ازبتن های خودتراکم سبک درکاهش نیروهای جانبی زلزله و مقاوم سازی سازه ها
 ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی باهاربندی براساس سطح عملکرددربرابر زلزله بااستفاده ازتحلیل دینامیکی فزاینده IDA
 بررسی عملکردلرزه ای اتصال تیربه ستون فولادی باورقهای سخت کننده تی شکل تحت بارگذاری سیکلی
 بررسی تاثیربارثقلی وسختی کاذب دیوارهای آجری روی مهاربندها
 بررسی اثرات تغییرمشخصات رسوب و فونداسیون برضریب بازتاب کف مخزن سدبتنی وزنی بهنگام زلزله
 تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی قاب خمشی فولادی برمبنای تغییرات بیشینه سرعت درحوزه نزدیک گسل
 بررسی عملکردلرزه ای اتصال مقاوم خمشی تیرمورب به ستون
 تاثیرشرایط هندسی مهاردرپایدارسازی جداره گودها به روش مهارکوبی
 بررسی پاسخ دینامیکی تیرخمیده تیموشنکو درمعرض بارمتحرک عمودی و افقی
 مقایسه خسارت پذیری سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیواربرشی باسیستم دوگانه قاب خمشی بتنی ودیواربرشی براساس شاخص خرابی رافائیل - می یر
 بهبودرفتارلرزه ای بادبندی هابااستفاده ازترکیب بادبندی های کمانش ناپذیربایکدیگر درشکلهای مختلف
 تحلیل تاریخچه زمانی تغییرمکان مخزن هوایی آب بااستفاده ازمیراگراصطکاکی
 بررسی رفتاردینامیکی قابهای مسطح فولادی دراثرخرابی پیشرونده بااستفاده ازنرم افزار ansys وراه های مقابله با خرابی پیشرونده
 تحلیل خطرلرزه ای شهرستان نوراستان مازندران به روش احتمالاتی
 براوردمقداربهینه نیروی پیش تنیدگی و تاثیر آن روی برش پانچینگ دردالهای تخت
 مدلسازی عددی ستون بتن مسلح تحت بارمحوری و لنگرخمشی محصور شده با الیاف frp
 بررسی اندرکنش دیواربرشی وتیرهای سازه دراتلاف انرژی ورودی زلزله دراثررفتارغیرخطی درسازه بتنی بادیواربرشی
 بررسی عملکردلرزه ایی سازه های فولادی بامهاربندی برون محورودیافراگم های سبک بااستفاده ازروش ida
 بررسی آسیب پذیری تیپ موجود مخازن نفت بتن مسلح سطحی درمقابل بارگذاری ناشی ازموج انفجارسطحی
 تاثثیرشکل هندسی پلان برپاسخ لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی
 تحلیل مودال خط لوله مدفون درخاک تحت انتشاربارانفجاری درزیرزمین
 ارزیابی عملکردلرزه ای قابهای بادبندی واگرا درحوزه های دورازگسل بااستفاده ازروش تحلیل دینامیکی افزایشی ida
 بررسی پارامتریک عوامل موثربرحفرتونلهای دوقلوی متروی اصفهان
 مقایسه ضوابط سازه های کلاف بندی شده درآیین نامه های مختلف
 شبیه سازی عددی رفتاردینامیکی تیرورقهای دارای سخت کننده طولی
 central multi short column fuse Energy Dissipating Device ith Around Springs by rocking motion in the MediumHigh­rise Structures
 Horizontal vibration of a rigid disc in transversely isotropic hi-materials full-space
 کاربردالگوریتم همپیچی منفردگسسته dsc درتعیین باربحرانی کمانش ستونها
 بررسی تاثیرضخامت ورق فولادی دررفتارخرابی دیواربرشی فولادی تحت اثرتوام بارهای ثقلی و جانبی
 بررسی مقادیراحتمال خرابی بربهینه سازی شاه تیرفلزی پل
 تخمین احتمال خرابی سازه های خرپایی براساس روشهای نمونه برداری بااهمیت و امیدریاضی مشروط
 تحلیل قابلیت اعتمادقابهای فولادی براساس روشهای پیشرفته ی مونت کارلو
 بررسی اثرانفجارروی گنبدهای فضاکارتک لایه
 ارائه یک روش جدیدبرای بهینه سازی قابهای فولادی مهاربندی شده با کمک الگوریتم جستجوی فاخته ی اصلاح شده
 اعتبارسنجی آنالیزپوش اورترکیبی متناسب باجرم برپایه روابط تحلیل مودال برای بررسی عملکردلرزه ای دیواربرشی فولادی
 کاهش پاسخ سازه های غیرخطی بامکانیزم جرم میراگرتنظیم شده نیمه فعال
 بررسی مقایسه ای پایداری سدهای بتنی وزنی به روش صلب و انعطاف پذیر
 تاثیرطول مخزن وعمق فونداسیون برروی عملکردلرزه ای سدهای وزنی بتنی
 بررسی اثرزلزله برناپایداری شیروانی های خاکی مطالعه موردی: منطقه سفل میان ۲شهرستان نکا
 تعیین طیف خطریکنواخت لرزه ای ویژه ی یک ساختگاه
 آنالیزارتعاش آزادتیرطره ای اولر - برنولی بااستفاده ازالگوریتم همپیچی منفردگسسته
 سنجش میزان قدرت لرزه ای برتخریب سازه های شهری با استفاده ازgis مطالعه موردی: منطقه یک شهرکرمان
 مقایسه نحوه توزیع مفصل پلاستیک دراتصال متعارف بااتصالات بال آزادوwuf-w
 ارزیابی عملکردلرزه ای قابهای خمشی فولادی مقاوم سازی شده بامهاربندهم محور به روش زمان دوام
 بهبودرفتارلرزه ای سدهای هسته آسفالتی دردوزلزله طرح و بهره برداربااستفاده ازاصلاح مشخصات مصالح
 بررسی عملکردتوابع جریمه ی مختلف دربهینه سازی مقیدقابهای فولادی
 بررسی اندرکنش خاک - سازه برای شمع مسلح شده با الیاف frp تحت بارگذاری باروش اجزاء محدودبااستفاده ازنرم افزار ANSYS
 بررسی رفتاردینامیکی پل های کابلی باآرایش متفاوت کابلها
 بررسی رفتاراعضای بتنی معمولی و محصورشده باصفحات فولادی تحت فشارتک محوره به وسیله آزمون امواج فراصوت
 روش جدید برای طراحی مهاربندهای کمانش ناپذیردرسازه های کوتاه براساس عملکرد
 تاثیرپیش تنیدگی ستونها برعملکردلرزه ای قابهای خمشی بتنی
 بررسی کفایت اتصال درقابهای فولادی مهاربندی شده بااتصالات خورجینی ومیانقاب بادرنظرگرفتن اندرکنش قاب فولادی و میانقاب
 ارزیابی رفتارایستایی ساختمان های بتنی تحت فروریزش های پیشرونده
 طراحی بهینه لرزه ای قاب های خمشی بتنی مختلط
 مقایسه روشهای طراحی کف ستونها طبق دستورالعمل طراحی aiscوارایه نمودارهای اندرکنش نیروی محوری - لنگرخمشی کف ستونها
 کنترل غیرفعال سازه هابااستفاده ازمیراگرجرمی چندگانه بهینه
 تحلیل تئوریک وعددی تاثیرمحلهای تعبیه میراگرجرمی تنظیم شونده درکنترل ارتعاشات سازه های مرتعش
 طراحی توپولوژی و شکل بهینه مهاربندی برای قابهای ساختمانی فولادی باسیستم باربرجانبی دوگانه
 بررسی ستونهای پیش تنیده ی پیش ساخته و بتن ریزی درجاتحت بارشبه استاتیکی رفت و برگشتی
 بررسی پاسخ دینامیک یک سکوی ثابت دریایی
 بررسی روالهای تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده درارزیابی عملکردلرزه ای سازههای فلزی قاب خمشی
 ارزیابی روشهای استاتیکی غیرخطی درتخمین عملکردساختمان های نزدیک گسل
 بررسی اثرنانوسیلیس برواکنش قلیایی سیلیسی بتن
 بررسی عملکردمهاربندمدولاربافرم های مختلف درتغییرمکان جانبی وزاویه دریفت طبقات درساختمان های بلندباسیستم لوله درلوله
 ارزیابی قابلیت اعتمادبهسازی لرزه ای فضاهای آموزشی بااستفاده ازشبیه سازی مونت کارلو
 بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتنی دارای مهاربندواگرا ومقایسه باقابهای بتنی دارای دیواربرشی هم موقعیت
 آنالیزپوش آورتطبیقی مبتنی برجابجایی باتحلیل افزایش دینامیکی ida
 اثرمیراگرهای ویسکوالاستیک دربهبود عملکردلرزه ای قابهای فولادی بابادبندشورن
 ارزیابی رفتارقابهای فولادی مهاربندی شده بااتصالات نیمه صلب تیربه ستون تحت اثربارهای جانبی
 بررسی تاثیرضخامت برشکل پذیری و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی
 اثرانفجارسطحی برتونل درخاک های خشک واشباع
 تحلیل خطراحتمالی زمین لرزه برای شهرارومیه
 رفتارلرزه ای سیستم قاب خمشی بامیان قاب پانل بتنی مسلح
 بهینه سازی قاب های خمشی نیمه صلب بادرنظرگرفتن رفتارغیرخطی اتصالات
 بررسی ناپایداری تونل خط یک قطارشهری اهواز باکمک نرم افزارarc gis و مدل حساسیت نسبی
 ارزیابی آسیب پذیری وبهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود
 آسیب پذیری موضعی و کلی درساختمان های فولادی
 بررسی عکس العمل تکیه گاهی پل های مجهز به جداگرلرزه ای LRB درمقایسه با پل های مجهز به جداگرحلقوی باسختی اولیه متفاوت
 رفتاراتصالات خمشی فولادی باتک ورق لچکی امتدادیافته
 کاربردالگوریتم فاخته دربهینه سازی سازه های خرپایی
 تاثیرضخامت لایه های gfrp ومقاومت مشخصه بتن دراندرکنش بارولنگرستونهای هیبریدی
 تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثرعبورهمزمان قطارهای سریع السیر ازروبرو
 رفتارپیچشی ساختمان های قاب خمشی فولادی نامتقارن یک طبقه باآرایش های متفاوت مراکز جرم و مقاومت
 ارزیابی عملکردلرزه ای قابهای خمشی ویژه بااستفاده ازروش تحلیل دینامیکی افزایشی ida
 گسترش دامنه کاربرد یک مدل کشسان - خمیری برای پیش بینی رفتار رس های غیراشباع
 بررسی عملکردلرزه ای قابهای خمشی ویژه بادرنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک - سازه
 طراحی لرزه ای پل های جداسازی شده بابررسی یک مطالعه موردی
 ارزیابی رفتارلرزه ای میانقابهای آجری درسازه های فولادی بااتصال خورجینی
 بهبودعملکردلرزه ای بادبندکابلی باقراردادن صفحه فولادی مربع شکل دروسط بادبند
 بررسی عملکردبادبندکابلی باقراردادن صفحه فولادی مثلثی ودایره ای شکل دروسطح بادبندتحت بارگذاری هیسترزیس وپوش اور
 بررسی تاثیرعمق ورق برشی درمقاوم سازی برشی و خمشی تیرهای بتن آرمه باکمک ورقهای فولادی
 تاثیردرصدصلبیت اتصالات نیمه صلب برروی رفتاردینامیکی غیرخطی قابهای فولادی بادبندی شده
 بهینه سازی سازه های خرپایی بااستفاده ازالگوریتم فراکاوشی خفاش
 The Effect of Arching Styles on the Behavior of Scallop Domes
 تعیین حدپایین بارحدی درپی های نواری درخاکهای چسبنده بااستفاده ازترکیب روش بدون شبکه وبرنامه ریزی غیرخطی

    نظرات