قابل توجه کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار

قابل توجه کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار

http://www.bananews.ir/بنانیوز-بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که دارای صلاحیت اجرا در پروانه  اشتغال به کار خود  می باشند می رساند :

امضای برگ تعهد اجرای ساختمان و ارائه آن به مرجع صدور پروانه ساختمان ( شهرداری ) که منجر به صدور پروانه ساختمان میگردد ، به تنهایی برای ایجاد تعهد اجرا و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه به عنوان سازنده رسمی پروژه کفایت نموده و سازنده ( دارای صلاحیت اجرا مندرج در پروانه اشتغال به کار ) در برابر مالک ( صاحب کار ) ، مرجع صدور پروانه ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی ، سازماننظام مهندسی ساختمان ، شورای انتظامی و سایر مراجع قضایی مرتبط مسئول و پاسخگو خواهد بود.

بنابراین هرگونه شرط ، عذر و بهانه ای  برای تعلیق مسئولیت فوق در برگ تعهد اجرای ساختمان ، با درج عبارات اضافی که تعهد اجرا را منوط به اقداماتی نظیر عقد قرارداد کتبی با مالک یا اعلام تعهد صرفا به منزله مقدمه پذیرش عملیات اجرایی است ، یا واگذار نمودن مسئولیت های سازنده دارای صلاحیت به غیر و ..... ، از اساس فاقد اعتبار بوده و به هیچ عنوان رافع  مسئولیت های سازنده ( دارای صلاحیت اجرا مندرج در پروانه اشتغال به کار ) نخواهد بود و وظایف و مسئولیت های  سازنده ، مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های اجرایی مرتبط ( آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ........) را کاهش نداده یا سلب نمی کند، لذا  توصیه می شود اشخاص حقیقی و حقوقی  دارای صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار مهندسی خود همزمان با ارائه برگ تعهد اجرا یا قبل از آن قرارداد مکتوب خود را در قالب یکی از نمونه قراردادهای اجرای ساختمان ( مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان ) با توافق و تراضی صاحب کار و سازنده صاحب صلاحیت تنظیم و امضا نمایند.


جهت دریافت فایل اطلاعیه کلیک فرمایید. 

 

سازمان نظام مهندسی

    نظرات