فراخوان مقاله برای ویژه نامه زمین لرزه های درون قاره ای

فراخوان مقاله برای ویژه نامه زمین لرزه های درون قاره ای

http://www.bananews.ir/بنانیوز-نشریه بین المللی پژوهشی زمین پویا در نظر دارد به مناسبت سالروز زمین لرزه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ گجرات هند ویژه نامه ای با عنوان زلزله های درون قاره ای  به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر نماید. مقالات پذیرفته شده، بطور رایگان بر اساس برنامه ارائه شده در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ منتشر خواهند شد.

عنوان های مورد نظر:

۱- پیوند های بین زمین ساخت و ساختارهای زمین شناسی

۲- ویژگی های صفحه زمین ساختی هند

۳- تاثیر صفحه هند بر زمین ساخت ایران

۴- ویژگی های زمین لرزه گجرات هند و موارد مشابه در ایران

۵- زلزله شناسی و زمین ساخت صفحه ای

۶- مدل های جابجایی زمین در زمین لرزه های درون قاره ای

۷- ویژگی های لرزه زمین ساختی زمین لرزه های بزرگ درون قاره ای

۸- کاربرد دور سنجی در ارزیابی های زمین ساختی و زمین لرزه های درون قاره ای

۹- مطالعات چهار بعدی زمین ساختی

۱۰- مقایسه زمین لرزه های درون قاره ای در مناطق مختلف  زمین

۱۱- ترسیم ساختار های لرزه زایی درون قاره ای

۱۲- روش های مطالعه لرزه خیزی و پهنه بندی خطر زلزله های درون قاره ای

۱۳- ویژگی پیشلرزه و پسلرزه های زمین لرزه های بزرگ درون قاره ای

۱۴- دلایل احتمالی تغییر شکل های سطحی پوسته درون قاره ای بر اثر فشار های منطقه ای

۱۵- سنجش کمی تغیییر شکل پوسته  در مناطق درون قاره ای

۱۶- مدل سرعت زمین در مناطق مختلف درون قاره ها

۱۷- ایزوستازی و زمین لرزه های درون قاره ای

۱۸- کاربرد های ژئودزی در اندازه گیری تغییرشکل پوسته

۱۹- تلفیق داده های دستگاهی، تاریخی، باستان شناسی، دیرینه لرزه شناسی و سایر داده های زمین شناسی برای مطالعه زمین لرزه های درون قاره ای

۲۰- کاربرد روش های ژئوفیزیکی از قبیل روش های زمین گرمایی، گرانی سنجی، لرزه ای، مغناطیسی، الکترو مغناطیسی برای مطالعه زمین لرزه های درون قاره های

 برای اطلاعات بیشتر به وب سایت نشریه www.zaminpooya.ir    یا   www.geo-dynamica.com مراجعه فرمائید.

 

آخرین تاریخ برای ارسال مقالات: ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

تاریخ اعلام نتایج داوری ۲۱ بهمن ۱۳۹۲

تاریخ انتشار مقالات پذیرفته شده ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

    نظرات