گزارش مرکز آمار از وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور

گزارش مرکز آمار از وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران با ارائه نتایج بررسی وضعیت پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور در پاییز ۹۲ اعلام کرد: ۲۴٫۳ درصد درخواست ها برای احداث ساختمانی های یک طبقه و ۲۷٫۴ درصد نیز برای احداث ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در پاییز ۹۲ را منتشر کرد. بر این اساس، در پاییز سال گذشته، تعداد ۴۴۲۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۸٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷٫۰ درصد کاهش داشته است.

 

این تعداد پروانه حدود ۱۰٫۶ درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد. از کل پروانه های صادر شده ۳۳ پروانه (۷/۰ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۴۳۹۴ پروانه (۹۹٫۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۸٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷٫۲ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۲ حدود ۸۳۳۵٫۰ هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۶/۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۹ درصد افزایش داشته است و در حدود ۳۰٫۶ درصد از مجموع کل زیر بنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیر بنای هر پروانه احداث ساختمان حدود ۱۸۹۷ متر مربع محاسبه شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۴۲۷۶ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۰٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳٫۷ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی ۳۰٫۷ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها ۱۰٫۱ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه ها صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۷۵۳٫۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۳٫۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان بیش از ۳۹۹ متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه ۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه ۴٫۰ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۹۴٫۵ درصد برای احداث ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر بوده است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که ۴۱٫۳ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۸٫۶ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و درصد ناچیزی برای احداث ساختمانهایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در پاییز سال ۱۳۹۲، تعداد ۴۱۵۹۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰٫۴ درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه های صادر شده ۳۴۶۱ پروانه (۸٫۳ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۳۸۱۳۷ پروانه (۹۱٫۷ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰٫۷ درصد کاهش است.

مجموع مساحت زیر بنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۲۷۲۰۸٫۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۳۱٫۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۳٫۳ درصد افزایش داشته است. متوسط زیر بنای هر پروانه احداث ساختمان حدود ۷۱۳ مترمربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در پاییز سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۴۴۲۸۱ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۱٫۷ در صد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود ۱۰٫۱ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها ۳٫۸ واحد محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۵۶۲۷٫۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه فصل قبل ۹٫۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۴۱۰ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادرشده برایاحداث ساختمان های مسکونی در حدود ۲۴٫۳ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۲۲٫۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱۴٫۲ درصد برای احداث ساختمان های ۳ طبقه، ۱۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان های ۴ طبقه و ۲۷٫۴ درصد برای احداث ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر است.

 

مهر

    نظرات