حرکت ریزگردها و ایجاد طوفان های شن

حرکت ریزگردها و ایجاد طوفان های شن

بنانیوز-شکسالی پدیده ای خطرناک است که به آلودگی هوا شهرهای بزرگ دامن می زند. خسارت زیست محیطی و بیولوزیکی خشکسالی باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک وحرکت ریزگردها و ایجاد طوفان های شن می شود.

{jathumbnail off} 

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

 

مهر

عکس:محسن نوفرستی

    نظرات