بازگشت رشد قیمت‌ها به بازار آهن

بازگشت رشد قیمت‌ها به بازار آهن

در آخرین هفته مبادلاتی بهمن ماه سال‌جاری، آهن‌آلات رشد قیمت را شاهد بود به گونه‌ای که میلگرد و تیرآهن با افزایش نرخ عرضه شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)طی هفته مورد بررسی، میلگرد با رشد ۱۷ تومانی قیمت در هر  کیلو از ۸۰۱ تومان در ابتدای هفته به طور میانگین به ۸۱۸ تومان در پایان همین مدت رسید. تیرآهن نیز رشد قیمت داشت به گونه‌ای که ‌این افزایش نرخ بین ۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان در هر شاخه در نوسان بود.شمش فولاد در مبادلات هفته گذشته همچنان روی ثبات قیمت قرار داشت.

رشد قیمت آهن‌آلات در بازار تهران در حالی اتفاق افتاد که در بازار رسمی‌به‌رغم عرضه‌های اجباری‌، اما خریداران برای خرید انگیزه‌ای نداشتند و معاملات بی‌رونق بود.

شنبه و سردرگمی‌نرخ آهن آلات

در مبادلات روزشنبه ۲۳ بهمن‌ماه جاری نرخ میلگرد از نوسان برخوردار بود به گونه‌ای که به جز رشد میلگرد سایز ۲۲و۱۸ مابقی سایزها با کاهش قیمت روبه‌رو شد.

به گزارش بنانیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به رغم نوسان نرخ میلگرد، اما تیرآهن افزایش قیمت را در بازار تهران تجربه کرد.نرخ مقاطع از سوی بخش خصوصی در معاملات روز یاد شده با کاهش دسته جمعی مواجه شد به گونه‌ای که میلگرد برخی از فولادسازان شاهد افت قیمت در بازار غیررسمی‌بود.نبشی و ناودانی عرضه شده از سوی بخش خصوصی نیز کاهش قیمت را در بازار غیررسمی‌تجربه کرد.

تولیدکنندگان داخلی تیرآهن تولیدی خود را با کاهش قیمت نسبت به آخرین روز مبادلاتی هفته ماقبل از آن در بازار غیررسمی‌عرضه کردند.

همچنین شمش فولاد تولید داخل همانند روزهای ماقبل از آن از روند با ثبات از سوی بخش خصوصی برخوردار بود.

تداوم نرخ آهن در روز یکشنبه

طی معاملات روز یکشنبه هفته گذشته میلگرد در بازار تهران رشد و تیرآهن کاهش نرخ داشت؛ به گونه‌ای که میلگرد با افزایش ۶/۰ درصدی در هر کیلو به ۸۱۰ تومان رسید.

تیرآهن با کاهش قیمت در بازار تهران عرضه شد؛ به طوری که‌ این افت بین ۵۰۰ تومان تا ۴ هزار تومان در نوسان بود.

در ‌این مدت، نرخ محصولات فولادی از سوی بخش خصوصی از ثبات برخوردار بود، به گونه‌ای که میلگرد اغلب فولادسازان نسبت به روز ماقبل از آن بدون تغییر قیمت عرضه شد.

نبشی تولید داخل با کاهش ۶/۰ درصدی در هر کیلو در بازار غیررسمی‌به فروش رسید.

شمش فولاد عرضه شده از سوی بخش خصوصی نیز بدون نوسان نرخ همچنان در بازار غیررسمی‌مورد مبادله قرار گرفت.

دوشنبه و بازگشت رشد قیمت‌ها به بازار آهن

طی معاملات روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه جاری آهن در بازار تهران مجددا با رشد قیمت روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که میلگرد با افزایش یک درصدی به ۸۲۰ تومان در هر کیلو رسید.

تیرآهن نیز شاهد افزایش نرخ در بازار تهران بود؛ به طوری که سبد تیرآهن ریز با رشد ۱تا ۳ هزار تومانی عرضه شد.

همچنین تیرآهن سایز ۲۴،۲۷ با افزایش قیمت ۲و۱ هزار تومانی در بازار تهران مورد مبادله قرار گرفت.

در مبادلات دوشنبه هفته گذشته، مقاطع فولادی از سوی بخش خصوصی با افزایش قیمت عرضه شدند که از آن جمله به رشد نرخ میلگرد می‌توان اشاره کرد. نبشی تولید داخل از رشد قیمت نسبت به روز ماقبل از آن در بازار غیررسمی ‌به فروش رسید.

ناودانی و تیرآهن نیز از سوی بخش خصوصی با افزایش نرخ پیشنهاد شد.

همچنین شمش فولاد تولید داخل روی منحنی ثبات از سوی فولادسازان خصوصی در بازار غیررسمی ‌قرار داشت.

سرایت رشد قیمت‌ها به سه‌شنبه

رشد قیمت‌ها به روز سه‌شنبه هفته گذشته کشیده شد به گونه‌ای که میلگرد با افزایش یک درصدی نرخ به ۸۳۰ تومان در هر کیلو رسید. تیرآهن نوسان نرخ را در مبادلات روز یاد شده تجربه کرد؛ به طوری که به جز افت یک هزار تومانی تیرآهن سایز ۱۴ و رشد ۳و۶ هزار تومانی تیرآهن سایز ۲۲و۲۰ مابقی سایزها از ثبات قیمت برخوردار بود.

میلگرد عرضه شده از سوی بخش خصوصی به رشد آرام خود ادامه داد و‌این افزایش به تبعیت از رشد نرخ‌ها در بازار تهران صورت گرفت. نبشی تولید داخل از ثبات قیمت نسبت به روز ماقبل از آن در بازار غیررسمی ‌برخوردار بود.

شمش فولاد عرضه شده از سوی بخش خصوصی همچنان بدون نوسان قیمت در بازار غیررسمی‌ به فروش رسید.

پایان هفته و بازگشت افت نرخ‌ها به بازار آهن

طی معاملات روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه‌جاری نرخ آهن‌آلات در بازار تهران با کاهش روبه‌رو شد‌، به گونه‌ای که میلگرد با افت ۸/۱ درصدی در هر کیلو به ۸۱۵ تومان رسید.

تیرآهن نیز در برخی از سایزها با کاهش قیمت در هر شاخه در بازار تهران به فروش رسید.در مبادلات روز مورد بررسی، نرخ فولاد از سوی فولادسازان بخش خصوصی شاهد ثبات بود.

میلگرد اغلب تولید‌کنندگان بخش خصوصی بدون تغییر قیمت در بازار غیررسمی ‌به فروش رسید.

نبشی و شمش فولاد تولید داخل نیز بدون نوسان قیمت در بازار غیررسمی ‌مورد مبادله قرار گرفت.

 

 

    نظرات