کاهش ۵۳ درصدی پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست سال گذشته

کاهش ۵۳ درصدی پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست سال گذشته

http://www.bananews.ir/در نیمه اول سال ۱۳۹۳، تعداد ۴۸ هزار ۸۳۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که این میزان نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۳٫۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپنج هزار ۸۲۶ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در نیمه اول ۱۳۹۳ صادر شده است که این میزان نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۶ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در نیمه اول سال گذشته بالغ ‌بر ۹۱۱۸٫۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۴۸٫۵درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۵۶۵ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۹۰۶٫۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته ۵۱٫۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۲۷ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن‌ها در نیمه اول ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که در حدود ۱٫۳ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، یک درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱٫۵درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۵٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۹۱٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر صادر شده است.

هم چنین توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها در نیمه اول ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که ۴۰ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۶۰ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

در نیمه اول سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۸۵۷۶۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۷٫۹ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۳٫۲ واحد بوده است‌.

تعداد ۵۷۳۶۴ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در نیمه اول ۱۳۹۳ صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۴۷٫۹ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ در نیمه اول سال گذشته حدود ۳۵۱۰۹٫۱هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۵۱٫۶درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۸۷ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه اول ۱۳۹۳ حدود ۲۰۷۹۸٫۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال قبل ۴۷٫۳ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۳ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن‌ها در نیمه اول ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که در حدود ۲۵٫۲درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۲۴٫۳درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱۴٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۱۱٫۵ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۲۴٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر صادر شده است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها در نیمه اول ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که ۲۶٫۱ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۳ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، ۱۹٫۶درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر ‌و ‌آهن و ۱٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

 

ایسنا

    نظرات