توزیع فرم نظرخواهی میزان رضایت کارگران از دستمزد ۸۹

توزیع فرم نظرخواهی میزان رضایت کارگران از دستمزد ۸۹

www.bananews.irبا آغاز برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، وزارت کار فرمهای نظرخواهی از میزان رضایت دستمزد سالجاری را بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی توزیع کرده است.

مطلع شدیم که وزارت کار و امور اجتماعی طی روزهای اخیر یکسری فرمهای نظر خواهی درباره میزان رضایت کارگران از دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی سالجاری بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی توزیع کرده است.

یک مقام مطلع در این باره ، گفت: معاونت روابط کار وزارت کار فرمهایی را برای سنجش میزان رضایت شرکای اجتماعی (کارگر- کارفرما) بین آنها توزیع کرده است.

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که برخی گروه‌های کارگری موضوع مربوط به حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی سالجاری را پایین تر از حد انتظار و هزینه های خانوار دانسته اند و به نحوی به پرسشنامه رای منفی داده اند. در این گروه افراد مختلفی از کارگر ساده، مدیر، سرپرست و سایر مشاغل بوده است.

فرمهای مربوطه توسط ادارات کل کار و امور اجتماعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای اظهار نظر ارائه شده است.

دخیل شدن موضوع مربوط به هدفمندی یارانه ها و بررسی تاثیر آن در دستمزد کارگران در کنار دو مولفه نرخ تورم و تامین حداقل معیشت خانوار، جلسات امسال شورای عالی کار را سخت تر کرده است.

در جلسات مقدماتی کمیته های تعیین دستمزد شورای عالی کار، موضوع مربوط به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها مطرح و قرار بر این شده است تا در جلسات بعدی نمایندگان وزارت کار به عنوان گروه دولت در زمینه اجرای این طرح توضیحاتی را ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

    نظرات