تصویب دستورالعمل تشویق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های واگذار شده

میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیئت مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکت‌های خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ازاء هر عضو خواهدبود.ایلنا: کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در راستای تسریع در خصوصی سازی شرکت های دولتی، دستورالعمل تشویق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های واگذارشده را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا ، کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ح) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، دستورالعمل تشویق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های واگذارشده را تصویب کرد.
براساس این مصوبه، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی واگذارشده در سال ۱۳۸۹ که تمامی سهام قابل واگذاری دولت در آن‌ها به پایان رسیده و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد واگذاری، انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیئت مدیره در آن‌ها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این دستورالعمل بهره‌مند خواهندشد.
همچنین پاداش واگذاری توسط کارگروه تبصره (۱) این ماده براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود. میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیئت مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکت‌های خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ازاء هر عضو خواهدبود.
با تصمیم کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، کـارگروهی متشکـل از معاون امور بانکی، بیمه و شرکـت‌های دولـتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و یک نفر نماینده دسـتگاه اجرایی ذیربط، نسـبت به تعیین ضرایـب فرمـول فوق و مبـالغ پـاداش هر شرکت بـراساس مفاد این دستورالعمل برای هر یک از اعضای موظـف هیئت مدیره اقدام می‌کند.
براین اساس پاداش مدیرعامل، مطابق مفاد فوق و حداکثر با ضریب ۲/۱ اعمال می‌شود. پاداش عـضو غیرموظف هیئت مـدیره نیز یک چهارم اعـضای موظف هیـئت مدیـره خواهدبود.
همچنین هـر عضو هیئت مـدیره در طول یـک سال فقـط یک بـار از یک مـحل می‌تواند از پاداش موضوع این بند بهره‌مند شود و موارد استثناء بنا به تأیید کارگروه خواهدبود.
حداقل مدت عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت برای برخورداری از تسهیلات فوق شش ماه تا زمان واگذاری سهام است.
اعضای هیئت مدیره یا مدیران عامل که تلاش ویژه‌ای در فرآیند آماده‌سازی و انتقال شرکت به خریداران داشته باشند، بنا به پیشنهاد کارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیرنامه کتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهندشد.
پاداش موضوع این دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصی‌سازی تأمین و پرداخت خواهدشد.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور،محمدرضا رحیمی برای اجرا ابلاغ شد.

    نظرات